Systeemmaatregelen bij dijkversterking


Waterschap Limburg werkt in de Noordelijke Maasvallei op 16 locaties samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Naast het versterken en verhogen van dijken is op zes locaties het verleggen van dijken verkend, om de Maas meer ruimte te geven.

Dijkverleggingen voor behoud rivierbed (systeemmaatregelen)

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om op een aantal plaatsen het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden dus minder kans op overstromingen. De volgende dijkverleggingen (systeemmaatregelen)  zijn onderzocht: in Well, Arcen, Baarlo - Hout-Blerick, Thorn–Wessem, Venlo-Velden en Lob van Gennep.

In juli 2019 hebben bestuurders uit de regio een regionale voorzet voor vier van de zes systeemmaatregelen opgesteld en aangeboden aan de minister. Op 11 juli bezocht de minister het gebied en ging in gesprek met betrokkenen over de impact van de maatregelen en over het feit dat ze al jaren wachten op duidelijkheid.

Besluit minister

In november 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over de systeemmaatregelen. Tijdens het Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) is besproken dat de minister voor de systeemmaatregelen Baarlo - Hout-Blerick, Arcen en Well de belangrijkste punten uit de regionale voorzet volgt. Zij vraagt de regio om de voorkeursalternatieven (VKA) vrij te geven voor inspraak. Inmiddels zijn voor deze 3 systeemmaatregelen de voorkeursalternatieven (VKA) vastgesteld of is vaststelling voorzien begin 2022. In de Nieuwsbrief Dijkversterkingen van november 2019 - besluit minister leest u wat het besluit betekent voor de betreffende gebieden.

In juni 2020 heeft de minister een besluit genomen over de systeemmaatregel Thorn–Wessem. Het gebied wordt beter beschermd met een stevige dijk. Het besluit is in lijn met de geluiden die we uit de omgeving hebben gehoord. In de Nieuwsbrief Dijkversterkingen van juni 2020 - besluit minister status rivierbed en Thorn – Wessem leest u meer over dit besluit.

Op 30 maart 2021 heeft de minister een brief aan de Tweede kamer gestuurd waarin zij laat weten dat tussen Rijk en regio overeenstemming is bereikt over de nadere uitwerking van de ontwikkelruimte in dit gebied.

Planning systeemmaatregelen

De verkenningen van de systeemmaatregelen in Arcen en Well zijn afgerond in 2021, de verkenning van Baarlo-Hout-Blerick wordt afgerond begin 2022. De volgende fase is de planuitwerkingsfase. In deze fase spreken we verder met bewoners en ondernemers over eventuele optimalisaties in het dijktraject. Het definitieve traject wordt in een Ontwerp Projectplan Waterwet opgenomen. Aan het eind van de planuitwerkingsfase wordt een procedure gestart, waarop u kunt reageren (zienswijzen indienen). Naar verwachting gaat vanaf 2023 voor de vier genoemde projecten de realisatiefase van start.

Vragen

Heeft u vragen over dijkversterkingen? Of wilt u uitleg bij begrippen over dijkversterking? Bekijk dan de veelgestelde vragen en de begrippenlijst.

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u nog vragen? Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl


Hoe nu verder

Over het vervolgproces en om te komen tot een voorkeursalternatief houden wij u op de hoogte via de nieuwsbrief, website en organiseren we gesprekken of ontwerpateliers. De betrokkenen ontvangen hierover de nodige informatie.

Systeemmaatregelen in kaart

Systeemmaatregelen in beeld

Geluiden uit de omgeving

Video uit juli 2019

Meer informatie over systeemmaatregelen

Arcen_fotosessie_21