Kapwerkzaamheden en compensatie dijkversterking Heel


Vanaf maandag 22 november 2021 start de aannemerscombinatie met het kappen van bomen voor de dijkversterking in Heel. Ze staan te dicht langs de dijk. We begrijpen dat dit ingrijpend is voor de omgeving. Graag nemen we u mee in de te verwachten kapwerkzaamheden en in de compensatie van deze bomen.

Waarom is bomenkap noodzakelijk?

Dijktraject Heel moet versterkt worden om bewoners te beschermen tegen hoogwater. Voor deze dijkversterking worden bomen en houtopstanden (denk aan een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend) gekapt. Sommige bomen en planten moeten worden verwijderd om het werk uit te kunnen voeren. De meeste staan te dicht bij de dijk en vormen een risico voor de kwaliteit en stabiliteit van de dijk. Mocht er bijvoorbeeld een boom ontwortelen, dan kan deze op het talud van de dijk vallen, waardoor schade kan ontstaan en de dijk niet meer voor een goede bescherming kan zorgen.

Aantal te kappen bomen/houtopstanden en locaties

In totaal moeten in het gebied 192 bomen en circa 7.528 m2 (0,75 ha) aan houtopstanden worden gekapt. Aanvullend moeten nog 3 extra bomen en 4.330 m2 (0,43 ha) houtopstanden worden verwijderd voor de tijdelijke werkstroken. De stobben van de bomen blijven vooralsnog staan, deze mogen we vanwege het gesloten seizoen nu niet verwijderen. Dat doen we volgend jaar.

Wat merkt u ervan?

Het is niet aan te geven waar de kap precies start en hoe de volgorde eruit gaat zien (in het projectgebied van dijkversterking Beesel wordt namelijk in dezelfde periode gekapt). Het streven is om de bomenkap af te ronden voor de kerst, maar het kan zijn dat er nog wat bomen gekapt worden in het begin van het volgend jaar.

Op sommige locaties zullen tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet worden voor het doorgaand (fiets-)verkeer. Zodra de locaties en data bekend zijn, wordt dit tijdig via de Bouwapp gecommuniceerd.

Kan ik als particulier wat hout krijgen?

U kunt als particulier géén aanspraak maken op het hout dat vrijkomt. Wij snappen dat, zeker in deze tijd, openhaard hout populairder is dan ooit. Gebruikelijk is dat het kappen van bomen zelf weinig kost en de opbrengst van de bomen toekomt aan de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Op deze wijze houden we het werk betaalbaar. We rekenen op uw begrip voor deze keuze.

Wel hebben we de gemeente Maasgouw, bij wijze van hoge uitzondering, een aantal stammen toegezegd die zij kunnen gebruiken om speelterreinen af te zetten in de gemeente. Op die manier krijgen een aantal stammen nog een mooi en duurzaam tweede leven.

Compensatie

Waterschap Limburg, Provincie Limburg en gemeente Maasgouw hebben in goed overleg gekozen voor een gezamenlijke en integrale invulling van de compensatie. Hierin zijn wensen besproken en afspraken gemaakt, te weten:

  1. lokaal compenseren van nadelige effecten op natuur;
  2. bomen en houtopstanden plaatsen waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de landschappelijke visie en wensen van de gemeente, en waarbij de landschappelijke kernkwaliteiten (groene karakter, visueel ruimtelijk karakter, cultuurhistorisch erfgoed en reliëf) zoveel mogelijk behouden blijven.

Deze wensen en afspraken hebben de drie partijen in een compensatieplan verwerkt.

Er is gekozen voor compensatie op drie manieren, waarvan erfbeplanting extra is op de compensatieverplichting.

1. Herinrichting oever Polderveld

Met het aanpassen van de dijken rondom het Polderveld verdwijnen veel houtopstanden en ecologische en landschappelijke kwaliteit. Met de compensatie willen we een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied. Dit doen we door op één gezamenlijke locatie nieuwe natuur te laten ontstaan (i.p.v. gefragmenteerd). Het plan is om een nieuwe brede oeverzone te creëren voor het ontwikkelen van andere oeverbeplanting en bomen (zachthout), zie onderstaande situatieschets.

2. Erfbeplanting perceeleigenaren Mgr. Savelbergweg, buurtschap Pol en landschappelijke inpassing rondom de Sleybeek

Naast herinrichting van het Polderveld is er ook een erfbeplantingsplan, voor het buurtschap Pol en Monseigneur Savelbergweg en een landschappelijke inpassing rondom de Sleybeek. Het gaat hier om compensatie op particulier terrein. Samen met VivaraPro (voorheen Stichting IKL) is (en wordt) er invulling gegeven aan de compensatieopgave bij geïnteresseerde bewoners in dit gebied. In een eerder stadium hebben de gesprekken en afstemming plaatsgevonden. Mocht u hier alsnog interesse in hebben, dan kunt u dit laten weten via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Aangezien binnen dit ervenproject het planten van nieuwe bomen en hagen afhankelijk is van particulieren, is er voor gekozen om bij de herinrichting van de oever Polderveld/Sleybeek al voldoende invulling te laten geven aan de compensatieopgave. De te realiseren erfbeplanting is daarmee aanvullend op de verplichte compensatie.

3. Aanplant nieuwe bomen binnen gemeentegrenzen

In overleg met de gemeente Maasgouw hebben we gekeken of en waar er ruimte is binnen de gemeentegrenzen om bomen te compenseren. Zowel gemeente Maasgouw als het projectteam van de dijkversterking vinden het belangrijk om deze nieuwe aanplant van bomen binnen de gemeentegrenzen te laten plaatsvinden. Allereerst is er gekeken naar ruimte in de buurt van het project om te compenseren. Helaas is dit niet mogelijk, maar gelukkig is er een perceel gevonden binnen de gemeentegrenzen nabij Funbeach in Panheel. In eerste instantie was dit perceel bedoeld voor het realiseren van parkeergelegenheid, maar uiteindelijk wordt dit perceel ingericht met ruim 300 nieuwe bomen. De natuur krijgt hiermee een flinke impuls.

Kaart groencompensatie dijkversterking Heel

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog aanvullende vragen neem dan contact op met Femke Verhoeven, omgevingsmanager van de aannemerscombinatie via fverhoeven@mourik.com.