Dijkversterking Heel - Verleende omgevingsvergunning


De Provincie Limburg heeft bekend gemaakt dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw op 3 december 2021 een omgevingsvergunning voor het plaatsen van damwanden hebben verleend.

Dit is een zogenaamd uitvoeringsbesluit en is nodig voor de uitvoering van het projectplan Dijkversterking Heel.

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 16 september 2021 t/m 27 oktober 2021. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-vergunning. En er zijn geen belangrijke wijzigingen aangebracht in de definitieve vergunning ten opzichte van de ontwerp-vergunning.

Tegen de vergunning kan beroep worden ingediend door belanghebbenden. Op de website www.overheid.nl leest u waar u dit moet indienen.