Beelden van het natuuronderzoek in Thorn en Wessem


Als voorbereiding op de verdere uitwerking van de dijkversterking Thorn – Wessem en de herinrichting van de Thornerbeek vinden er dit jaar verschillende onderzoeken plaats. De resultaten van de onderzoeken zijn belangrijk voor het ontwerp en benodigde ruimtebeslag van de versterkte waterkering en de te verleggen Thornerbeek.

Zoals eerder bekend gemaakt gaat het om geotechnisch onderzoek waarbij de onderzoeker aan de hand van grondboringen en sonderingen de opbouw en het draagvermogen van de bodem bepaalt. Ook betreft het milieukundig onderzoek om de huidige bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit vast te stellen.

En het gaat om natuuronderzoek waarbij een literatuurstudie en veldonderzoek wordt uitgevoerd. Bij het veldonderzoek kijken ecologen welke beschermde plant- en diersoorten voorkomen, wat de effecten zijn van de voorgenomen werkzaamheden op de flora en fauna en of er zo mogelijk  maatregelen getroffen moeten worden die negatieve effecten op de natuur voorkomen of verminderen. De ecoloog heeft een paar foto’s gemaakt. Flora en fauna onderzoeken worden het hele jaar uitgevoerd.