Arcen


Hier leest u meer over de aandachtspunten die aan de Stuurgroep zijn meegegeven.

Voor de dijkversterkings- en dijkverleggingsmaatregelen in Arcen zijn voor de gebieden Midden en Noord bijeenkomsten op 30 oktober gehouden.

  • Arcen-Noord is het gebied vanaf hotel Rooland tot en met ongeveer Laakweg.
  • Arcen-Midden is het gebied vanaf Laakweg tot de Schanstoren.

Tijdens beide bijeenkomsten zijn de beoordeling van de alternatieven en dilemma’s die zich hierbij voordoen besproken. Per gebied zijn door de deelnemers de volgende aandachtspunten voor de Stuurgroep meegegeven.

Aandachtspunten en suggesties omgeving Arcen-Noord:

  • Duidelijke voorkeur voor het versterken van de huidige dijk (alternatieven 8A en 9A, lichtgroen tracé),
  • Er is geen steun voor de dijkverleggingsmaatregel(en) (alternatieven 8B, 8C) en alternatief 9B,
  • Als er gekozen wordt voor een dijkverleggingsmaatregel verzoeken de bewoners rekening te houden met privacy, lichtinval, voortuinen en dergelijke.

Arcen1

Aandachtspunten en suggesties omgeving Arcen-Midden:

  • Door de aanwezigen is aangegeven, dat alternatieven 6B en 7B (oranje Maasstraat) niet gewenst wordt. Dit tracé kan afvallen.
  • Aanwezigen hebben de voorkeur uitgesproken voor alternatief Door de Tuinen (5B-6A-7A, lichtgroene lijn), waarbij de bestaande kering wordt rechtgetrokken. Een dijk direct aan de Maasoever is volgens de aanwezigen op de aspecten van draagvlak, ruimtelijke kwaliteit en rivierkundig effect negatiever ten opzichte van een dijk in de buurt van de huidige locatie.
  • De voorkeur gaat primair uit naar een zelfsluitende kering en secundair naar een demontabele kering.
  • De aanwezigen geven aan, dat een vergelijkbare afspraak/regeling voor de nieuwe situatie toegepast kan worden, zoals dit nu voor de huidige kering door de tuinen in verschillende akten is vastgelegd.

Arcen2