Waterschap stelt langetermijnaanpak dijkversterking vast


Zomer fotosessie 13b, wandelaars op de dijk in Beesel

Forse nieuwe opgave aan dijkversterkingen vraagt om een slim samenspel met de omgeving

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Naast het huidige werk aan de dijken1 moet voor 2050 maar liefst 121 kilometer dijk aan de Maas worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe landelijke veiligheidsnormen. Het waterschap kiest voor een aanpak in nauwe samenwerking met de omgeving. In deze aanpak wordt gekeken naar kansen die benut worden als een gebied door dijkversterking toch op de schop moet, zoals natuurontwikkeling, landbouw, recreatie of economische ontwikkeling. Denk ook aan kansen voor rivierverruiming. Belangrijk, want als de Maas op genoeg plekken de ruimte krijgt, hoeven onze dijken minder hoog gebouwd te worden.

Samen meters maken voor een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Maaslandschap

Waterschapsbestuurder Jos Teeuwen: “We willen en moeten meters maken, maar we kunnen niet alles tegelijkertijd. Met deze lange termijn aanpak bepalen we zorgvuldig in welke volgorde en snelheid we de dijken op orde gaan brengen. Veiligheid staat voorop. Daarnaast houden we in onze programmering nadrukkelijk rekening met kansen uit de omgeving. Want een dijkversterking is een grote ingreep die tijdelijk overlast met zich meebrengt. Daarom willen we -als een gebied toch op de schop gaat- het goed doen.”

Start in Venlo, Vierwaarden2, Maastricht, Roermond, Gennep en de noordelijke sector (bij Roosteren)

Het waterschap bracht de veiligheidsopgave van alle dijken in kaart. Samen met partners is per gebied geïnventariseerd waar raakvlakken met andere projecten en zogenoemde meekoppelkansen zitten. En waar grotere integrale ontwikkelingen plaatsvinden die je in samenhang moet bekijken. De komende 10-15 jaar wordt gestart met de dijktrajecten Venlo, Vierwaarden, Maastricht, Roermond, Gennep en de noordelijke sector, de dijken bij Roosteren. Periodiek brengt het waterschap samen met partners opnieuw in beeld welke projecten het beste in welke volgorde opgestart worden.3 In de tussentijd inventariseren we alle locaties waar we, binnen onze verantwoordelijkheid, op korte termijn kleinschalige beheermaatregelen kunnen treffen of noodmaatregelen voorbereiden, om de kans op wateroverlast in de periode tot dijkversterking te beperken.

Maas2050 startpunt voor gesprek met landelijke partners

De aanpak wordt nu in de meerjarenbegroting van het waterschap verwerkt. De projecten worden dan voorgedragen aan het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma dat over de toekenning van landelijke financiering beslist. Jos Teeuwen: “We zien deze vastgestelde aanpak als een startpunt voor de gesprekken met onze landelijke partners. Met deze lange termijn aanpak bundelen we krachten en bouwen we samen aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk landschap langs de Maas.”

1 Bekijk hier de huidige dijkversterkingsprojecten binnen HWBP WL (54 kilometer).

Vierwaarden betreft hoogwaterbescherming ten noorden van Venlo en valt binnen het landelijk programma Integraal Riviermanagement.

3 Op waterschaplimburg.nl/maas2050  is meer gedetailleerde informatie per gemeente te vinden.