Waterschap Limburg verhoogt investeringen in schoon water en bescherming tegen wateroverlast

Gepubliceerd op 30 november 2022

kantoor_3

Waterschap Limburg investeert in 2023 ruim 22 miljoen euro extra in schoon water, aanpassing aan klimaatverandering en beveiliging tegen wateroverlast. De programmabegroting groeit van € 173 miljoen in 2022 naar € 195 miljoen in 2023.

De heffingen van Waterschap Limburg (WL) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) voor ingezetenen en bedrijven gaan als gevolg van de investeringen in 2023 omhoog, maar blijven onder het landelijk gemiddelde. Dit heeft het algemeen bestuur in de openbare vergadering van 30 november 2022 besloten.

Klimaatverandering

Er gaat in 2023 € 9,3 miljoen extra naar maatregelen om beter in te spelen op verandering van het klimaat. We krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast en droogte. Dat vraagt om ingrepen in het landschap die zorgen dat water bij extreme neerslag snel wordt afgevoerd, maar in periodes van droogte juist wordt vastgehouden. Daarom leggen we honderden nieuwe stuwen aan om in droge periodes te voorkomen dat water te snel wegstroomt. Op veel plekken worden dijken verhoogd en kades aangelegd.

Rijk, provincie Limburg en gemeenten investeren samen de komende decennia € 1,2 miljard in verbetering van het watersysteem in Limburg. Daar bovenop is € 1,3 miljard nodig om de dijken naar het vereiste niveau in 2050 te brengen. Ook wordt de crisisorganisatie van WL verder geprofessionaliseerd en uitgebreid, mede naar aanleiding van het hoogwater in 2021. Er moet veel werk verzet worden, waardoor onze organisatie de afgelopen jaren flink is gegroeid.

Rioolwaterzuivering

De kosten voor de rioolwaterzuivering stijgen in 2023 met € 11,5 miljoen naar € 91,7 miljoen. Dit komt vooral door hogere kosten voor energie, hulpstoffen en inflatie. WL en WBL hebben zichzelf tot doel gesteld in 2030 energieneutraal te zijn. Er is veel geld nodig om over te schakelen naar alternatieve energiebronnen.

Daarnaast staan de komende tien jaar forse inhaalinvesteringen op het programma voor noodzakelijke modernisering en uitbreiding van de zuiveringsinstallaties.

Heffingen 2023

Verhoging van de heffingen is vanwege de groeiende opgaven en gestegen kosten onontkoombaar. Om de lastenverzwaring voor de burger in een periode van stijgende kosten voor levensonderhoud zo beperkt mogelijk te houden, betalen we een deel van de gestegen kosten, in totaal € 5,2 miljoen, uit de reserves. De zuiveringsheffing, waarvan wij de kosten voor de zuivering van rioolwater betalen, stijgt voor een alleenstaande huurder in 2023 met € 1,00 naar € 5,67 per maand. De zuiveringsheffing voor een gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van € 250.000 stijgt met € 3,00 naar € 17,00 per maand.

Van de watersysteemheffing betalen wij maatregelen die nodig zijn om Limburg droog en het oppervlaktewater schoon te houden. Het gaat onder meer om aanleg en onderhoud van dijken en kades, ingrepen om de (grond)waterstand op peil te houden en maatregelen om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren. De watersysteemheffing voor een alleenstaande huurder gaat omhoog met € 0,29 naar € 5,96 per maand. Een gezin met een eigen woning met een WOZ-waarde van € 250.000 gaat € 11,55 per maand betalen, € 0,55 meer dan in 2021.

Op jaarbasis gaat een alleenstaande huurder dus € 139,56 betalen. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde, dat naar verwachting zal stijgen naar € 168,00 per jaar. Een gezin met een woning van € 250.000 (WOZ-waarde) gaat € 342,60 betalen. Het landelijk gemiddelde in 2023 komt naar verwachting van de Unie van Waterschappen uit op € 381,00.

Zuiveringsheffing 2023

Watersysteemheffing 2023

Totaal

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Eenpersoonshuishou-den, huurhuis

€5,67

€68,04

€5,96

€71,52

€11,63

€139,56

Gezin, koophuis WOZ-waarde €250.000

€17,00

€204,00

€11,55

€138,60

€28,55

€342,60

Video

In de video hieronder staat een visualisatie van de begroting van 2023.