Waterschap Limburg brengt mogelijkheden tot opwekken van energie in kaart


Energiekansenkaart

Hulpmiddel energietransitie

Met een Energiekansenkaart brengen Waterschap Limburg en dochterbedrijf Waterschapsbedrijf Limburg in beeld waar op hun terreinen duurzame energie kan worden geproduceerd. Het is een hulpmiddel bij het uitvoeren van de Regionale Energie Strategie. De kaart is er voor gemeenten, bedrijven, projectontwikkelaars en inwoners van de provincie. Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: “We hebben deze kaart in het leven geroepen om samen met onze omgeving energiekansen slim te benutten. Ik roep organisaties in onze regio dan ook op om mee te denken over mogelijkheden om energie op te wekken. Zo versnellen we samen de energietransitie.”

Mogelijke bronnen

Met de digitale kansenkaart laten WL en WBL zien waar er nog kansen liggen om duurzame, hernieuwbare energie te winnen met de eigen assets en terreinen. Via de website kan de bezoeker zien wat er aan energie is te winnen uit biogas, waterkracht, warmte uit afval- en oppervlaktewater, windenergie en zonnepanelen. Als er nieuwe mogelijkheden ontstaan of beschikbaar komen, voegen we deze toe. Per energiesoort worden mogelijke bronnen en potentiële energie in beeld gebracht en is er praktische informatie, onder andere over de randvoorwaarden voor initiatieven. Initiatieven die zich aandienen worden namelijk eerst getoetst of deze wel vergunbaar zijn. Deze mogen immers de andere belangen van het watersysteem, zoals het hydrologisch en ecologisch functioneren en het beheer en onderhoud, niet onevenredig schaden of hinderen. De nog ontbrekende afwegingskaders hiervoor zijn in ontwikkeling, onder ander via STOWA en UvW en gaan we in 2023 opnemen in een eigen beleidskader.

Op weg naar energieneutraliteit

De kaart laat ook zien welke bronnen al worden benut voor onze eigen energieneutraliteit. Het gezamenlijke energieverbruik Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg is grofweg 2% van het energieverbruik in Limburg. Beide organisaties willen vanaf 2025 energieneutraal werken. Dit betekent dat er jaarlijks netto evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als de hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Om dit voor elkaar te krijgen, zetten we naast energiebesparing in op opwekking van duurzame energie.

De Energiekansenkaart staat vanaf nu op de website van het waterschap: www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/energiekansenkaart/.