Samen aan de slag met Groene Rivier Well


Gebied Groene Rivier Well

Presentatie toekomstbeeld op informatieavond

Bewoners en bezoekers die genieten van het gebied de Groene Rivier in Well: dat moet het eindresultaat zijn van inspanningen van Waterschap Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Gemeente Bergen. Al langer zijn er plannen om de Maas bij Well meer ruimte te geven, waardoor de waterstand bij hoogwater daalt. Het hoge water van vorig jaar was een extra aanleiding om te kijken of verschillende plannen in één keer en eerder uitgevoerd kunnen worden.

Op maandag 23 mei houden de betrokken partijen in MFC De Buun een informatieavond voor de inwoners van Well. Tijdens deze avond wordt het toekomstbeeld van de Groene Rivier Well gepresenteerd. Daarna is er een informatiemarkt waarbij volop ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst start om 19:00 uur.

Samen aan de slag

Waterschap Limburg, Ministerie van IenW, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Gemeente Bergen onderzoeken al langere tijd samen hoe de Maas bij Well meer ruimte kan krijgen. In het toekomstbeeld komen niet alleen de oorspronkelijke plannen terug, maar ook de opgaven die pas over 10 à 20 jaar gepland stonden. Deze worden nu tegelijk uitgevoerd.  Naast een dijkteruglegging en dijkversterking gaan we nu ook het gebied buiten de dijken in één keer goed inrichten en extra waterstandsverlagende maatregelen treffen.

Hoogwaterstand daalt

De rivier krijgt meer ruimte en de flessenhals in de rivier verdwijnt. We gaan de Oude Maasarm tussen Well en Nieuw Well in ere herstellen door ter hoogte van de N270 een onderdoorgang te maken. Deze brug zorgt ervoor dat de rivier bij hoogwater beter kan doorstromen. Ook wordt op verschillende plekken de hoogte van het maaiveld verlaagd. Door deze aanpassingen daalt de hoogwaterstand met circa 18 centimeter. Niet alleen Well profiteert van deze plannen. Als in Well de hoogwaterstand daalt, heeft dat ook tientallen kilometers stroomopwaarts positieve effecten.

Veilig en duurzaam

Door werkzaamheden slim te combineren, creëren we voordelen. Zo hoeft het gebied niet in een tijdsbestek van 20 jaar twee keer op de schop. Dit zorgt voor minder hinder. Grond die we op de ene locatie afgraven, gebruiken we verderop voor de aanleg van dijken. Zo is er veel minder transport nodig. Dit leidt tot aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en het maakt dit project een landelijk voorbeeld voor klimaatneutrale dijkversterking.

Kansen voor natuurinclusieve landbouw

De bewoners van Well krijgen hiermee een mooi gebied in hun ‘achtertuin’: de Groene Rivier. Het nieuw in te richten gebied maakt én de omgeving veiliger én het landschap aantrekkelijker. De Wellse Molenbeek krijgt een nieuwe loop en lager gelegen delen van de Groene Rivier krijgen een natuurlijke inrichting. Het grootste deel van het gebied wordt ingericht met het oog op natuurinclusieve landbouw. Deze manier van boeren zorgt voor toekomstbestendige agrarische bedrijven en maakt dat voedselproductie hand in hand gaat met belevingswaarde, natuur en biodiversiteit.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. De dijkversterking in Well is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.


Downloads

De toekomstige Groene Rivier komt in dit gebied. Op de achtergrond ligt het kasteel van Well, verscholen achter de bomen.

Fotocredits: Waterschap Limburg