Samen aan de slag met aanpak wateroverlast Mechelderbeekdal


20221102_Ondertekening-Mechelderbeek_LOWress-6

Waterschap Limburg gaat samen met de gemeente Vaals en de gemeente Gulpen-Wittem de wateroverlast in het Mechelderbeekdal aanpakken. Op 3 november tekenden de bestuurders van de drie partijen een intentieovereenkomst.

Hevige regenval kan tot flinke wateroverlast leiden in het Mechelderbeekdal, een beekdal dat de dorpen Mechelen (gemeente Gulpen-Wittem) en Vijlen (gemeente Vaals) verbindt. Waterschap Limburg en de beide gemeentes hebben de handen ineengeslagen en willen naar een klimaatadaptief beekdal. Daarvoor worden verschillende maatregelen bekeken, waarover de drie organisaties met de omgeving in gesprek zijn. Wethouder Piet Franssen (gemeente Gulpen Wittem),  wethouder Juliette Verbeek (gemeente Vaals) en Josette Van Wersch (DB-lid Waterschap Limburg) tekenden 3 november een intentieovereenkomst, waarin zij aangeven samen aan de slag te gaan met het terugdringen van de wateroverlast in het gebied.

Voorrangsmaatregelen

Voor het Mechelderbeekdal zijn structurele maatregelen nodig. Hiervoor zijn we samen met partners en de omgeving een uitgebreide verkenning gestart. Naar aanleiding van de recente wateroverlast en de tijd die het duurt voor het totale pakket aan maatregelen uitgevoerd kan worden, worden echter al enkele voorrangsmaatregelen uitgevoerd. Gemeente Vaals heeft al de Vijlenstraat aangepakt en de duiker onder de weg vergroot. Eind dit jaar legt het waterschap hier een regenwaterbuffer aan. In de Commandeurstraat, Hoofdstraat en Meester Beukenweg bekijkt het waterschap in samenwerking met gemeente Gulpen-Wittem en bewoners hoe zij hun woningen beter kunnen beschermen.

Toekomstbestendig

Josette Van Wersch van Waterschap Limburg: “We zoeken in het Mechelderbeekdal naar oplossingen die de landschappelijke kwaliteiten van dit mooie gebied met zijn beeldbepalende beken eer aandoet. Die oplossingen bevinden zich niet alleen in het landelijk gebied, maar ook in het stedelijk gebied, in het watersysteem zelf en bij de woningen zelf. We zullen daarom intensief samenwerken met inwoners en betrokken organisaties. Dat heeft zijn tijd nodig, daarom is het goed dat we ook al op korte termijn maatregelen kunnen treffen, zoals in de Vijlenstraat.”

Piet Franssen van gemeente Gulpen Wittem: “Wij zijn blij met deze samenwerking. Samen kunnen wij meer bereiken voor onze inwoners. Binnenkort starten we al met het aanpassen van de verharding in de Commandeurstraat in Mechelen, die regelmatig hevige wateroverlast had. Door samen te werken met de gemeente Vaals en Waterschap Limburg hopen wij de wateroverlast te beperken.”

Juliette Verbeek van gemeente Vaals: “Vasthouden van water is een opgave van gemeenten en waterschap samen. Die opgave moeten we in samenhang oppakken voor het beste effect. We onderstrepen de samenwerking door de ondertekening van deze intentieverklaring.”

Meer informatie

Op www.waterschaplimburg.nl/mechelderbeek kunnen geïnteresseerden de ontwikkelingen volgen en zich aanmelden voor een periodieke nieuwsbrief.

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans