Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in Limburg


Middelsgraaf_de-Doort2

Waterschap Limburg heeft vanaf donderdag 14 juli om 12.00 uur een onttrekkingsverbod voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Limburg ingesteld. Het verbod geldt voor iedereen en voor alle onttrekkingen. Het geldt dus niet alleen voor de beregening van landbouwpercelen maar bijvoorbeeld ook voor het besproeien van tuinen met water uit beken en sloten. Chrit Wolfhagen (lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “De waterstanden in onze referentiebeken zijn het kritische punt gepasseerd, daarom is dit onttrekkingsverbod ingesteld.” Het verbod geldt tot uiterlijk tot 1 oktober 2022. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd of worden ingetrokken.

Veranderende klimaat

Chrit Wolfhagen: “Door het veranderend klimaat hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Met stuwen hebben we het hele jaar zoveel mogelijk water vastgehouden. Helaas konden we dit onttrekkingsverbod hiermee enkel uitstellen, niet voorkomen.“

Informatie & Controle

In het digitale Waterschapsblad (https://officielebekendmakingen.nl) en op de website van het waterschap staat alle informatie. Het onttrekkingsverbod wordt ook bekend gemaakt via (agrarische) vakbladen. Waterschap Limburg houdt toezicht op de naleving van het onttrekkingsverbod. Dat doen we samen met onze partners in het platform Samen Sterk in Limburg (www.ssil.nl). De controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Overige maatregelen

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen in een zo hoog mogelijk stand te houden.

Uitzonderingen en ontheffing

Het verbod geldt niet voor onttrekking van oppervlaktewater dat als drinkwater voor het vee wordt gebruikt. Het geldt ook niet voor onttrekkingen uit oppervlaktewater ten behoeve van de volgende
kapitaalintensieve teelten in verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of
vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater (ijzerafzet) en/of ten gevolge van zonverbranding
waarbij alternatieven ontbreken:
1. bedrijfsmatige fruitteelt
2. bedrijfsmatige groenteteelt
3. bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt
4. bedrijfsmatige bomenteelt

Subirrigatie is een vorm van irrigatie waarbij water aan oppervlaktewater wordt onttrokken en via
een regelbaar drainagesysteem wordt geïnfiltreerd in het perceel. Dit is doorgaans een meer efficiënte manier van watergebruik dan de traditionele manier met haspelberegening. Vanwege het
efficiëntere watergebruik geldt voor deze onttrekkingen een uitzondering op het onttrekkingsverbod voor zover onttrokken wordt uit een oppervlaktewater met de functie omgevingsgericht water.
Subirrigatie uit oppervlaktewateren met de functie natuurbeek is niet van het onttrekkingsverbod uitgezonderd vanwege de hogere ecologische kwaliteit van deze wateren. Dit onderscheid is in
overeenstemming met de verdringingsreeks. Daarnaast wordt er nu een uitzondering gemaakt voor het onttrekken van water in De Geul en De Gulp om jonge aanplant in het openbaar gebied in leven te houden en om te voorkomen dat sportvelden onbruikbaar worden. Dit moet worden gemeld bij Waterschap Limburg. Meer informatie over uitzonderingen en ontheffingen vindt u in het DB-besluit op deze pagina.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het waterschap via: (088) 88 90 100.


Besluit tot instelling onttrekkingsverbod in gehele beheergebied

Meer informatie over de droogte in Limburg