Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig

Gepubliceerd op 22 november 2022

ondertekening nieuw-bergen

In 2023 gaat aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam definitief van start met dijkversterking Nieuw Bergen. Dit is het vijfde dijktraject van het Hoogwaterbeschermings-programma van Waterschap Limburg dat is gegund. Dijkversterkingsproject Nieuw Bergen wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van 1,831 kilometer naar 2,752 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. De komende tweeëneenhalf tot drie jaar wordt er daadwerkelijk buiten gewerkt om Nieuw Bergen hoogwaterveilig te maken.

Werken aan een hoogwaterveilig Limburg

Naast Blerick - Bij de oude Gieterij, Beesel en Heel is ook Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig. De uitvoering van de dijkversterking Nieuw Bergen is gegund aan aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam. De combinatie gaat verder onder de naam Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen. Nieuw Bergen is het vijfde dijkversterkingsproject van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg dat is gegund.

De heren Roelant Veldboer, directeur Dura Vermeer regio Zuid Oost en Gijs Ploegmakers, algemeen directeur Ploegam van Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen: “Een dijkversterking kan een heftige ingreep zijn voor de omwonenden. Daarom betrekken wij hen bij onze werkzaamheden en houden wij rekening met hun belangen en wensen. Samen zorgen wij ervoor dat de omgeving ook in de toekomst beschermd is tegen de kracht van hoogwater van de Maas.”

Wat gaat er gebeuren?

De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de 1,831 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,752 kilometer lang.

Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen gaat het eerste jaar vooral alle voorbereidingen van de versterking uitvoeren. Het gaat dan om het uitvoeren van de onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, niet gesprongen explosieven onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond voor het versterken van de dijk vooral in 2024 en 2025 plaatsvindt. De directe omgeving wordt hierover goed geïnformeerd.

In afwachting van uitspraak Raad van State

Vier beroepen zijn ingediend bij de Raad van State. Op hoofdlijnen gaan deze over de ligging van het dijktracé op een bepaald deel waar hoofzakelijk de aansluiting wordt gezocht met de hoge gronden en de consequenties die dit heeft voor de bedrijfsvoering van de plaatselijke agrariërs. Voor de werkzaamheden die daar plaatsvinden zijn we in afwachting van de zitting die op 11 januari 2023 plaatsvindt. De uitspraak wordt zodra deze bekend is via de nieuwsbrief dijkversterkingen gedeeld.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Dijkversterking Nieuw Bergen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Foto door FotoStudio Ingrid Driessen

Van links naar rechts: Sabine Kern en Jos Teeuwen (staand) van het waterschap, Gijs Ploegmakers van Ploegam en Roelant Veldboer van Dura Vermeer.


Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen:

“Goed dat nu ook de dijkversterking in Nieuw Bergen snel van start kan gaan. Na tijden van overleggen en samenwerken met de omgeving, waaronder de bewoners en zeker ook de gemeente Bergen, provincie Limburg en het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma, komt nu de fase waarin de uitvoering daadwerkelijk gaat starten. Samen met onze aannemer, en onze ervaringen van eerdere dijktrajecten, gaan we deze klus met veel vertrouwen tegemoet.”