Infoavond Molenbeek van Lottum

Gepubliceerd op 20 januari 2022

arnoldjansen

Waterschap Limburg gaat de monding van de Molenbeek van Lottum in de Maas opknappen. Deze unieke beek is een belangrijk leef- en paaigebied voor beek- en riviervissen zoals de winde en serpeling. Deze kwetsbare vissoorten houden van snelstromend water. Door het opruimen van het puin in de beekmonding kan het water weer beter stromen. Donderdag 27 januari a.s. is er een infoavond over dit project. Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur,  nodigt belangstellenden voor deze avond uit.

In het najaar van 2022 gaat Waterschap Limburg samen met de Gemeente Horst aan de Maas, Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs Landschap, de dorpsdraad van Lottum en de lokale bewoners de inrichting van de Molenbeek van Lottum optimaliseren. Niet alleen het leefgebied voor riviervissen, maar ook dat van de bever wordt aangepakt. Obstakels in de Molenbeek van Lottum zijn inmiddels opgeruimd. Maar in de Siebersbeek vindt deze watervriend zijn eigen habitat. Hier mag de bever ongestoord zijn gang gaan. Wel houdt het waterschap de peilen nauwlettend in de gaten, met een nieuw monitoringsnet van twee peilbuizen.

Schoon en gezond water

De verbeterplannen rondom de Molenbeek van Lottum passen in het kader van het Convenant Beekmondingen Maas. Deze afspraak tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg gaat over het optrekbaar maken van de ecologisch meest kansrijke en waardevolle beekmondingen. Dit houdt in dat de vissen gemakkelijker heen en weer kunnen zwemmen. Ook helpt de beek als een soort ‘stepping stone’ bij de verspreiding van deze kwetsbare vissoorten over andere beken in Noord-Limburg. Tevens wordt een ecologische verbetering nagestreefd, volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze houdt in dat uiterlijk in 2027 alle maatregelen zijn uitgevoerd die ervoor gaan zorgen dat het water in Europa schoon en gezond wordt.

Verbetering veiligheid

Ook de omliggende recreatieve structuur krijgt en passant een ‘make over’ in dit project. Zowel de bereikbaarheid als de recreatieve beleving van dit mooie stukje natuur gaan er straks op vooruit. De veiligheid voor fietsers en wandelaars krijgt een impuls door een nieuwe fiets-/wandelbrug. Het huidige fietspad en de fietsbrug functioneren niet optimaal en leveren onveilige situaties op. Bovendien belemmeren zij de vis-optrekbaarheid van de monding van de beek. Het verplaatsen van de fietsbrug en het fietspad biedt een oplossing voor al deze problemen. De verplaatsing en vernieuwing van een gedeelte van het fiets-/wandelpad levert ook een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van dit gebied.

Plan van aanpak

Momenteel is Waterschap Limburg bezig met de planuitwerking, het projectplan- en de vergunningprocedure. Hierna kan het werk worden aanbesteed en vervolgens door een aannemer worden uitgevoerd. Komende periode zullen verschillende bedrijven in opdracht van het waterschap vervolg (veld)onderzoek uitvoeren in het kader van de eerder al uitgevoerde onderzoeken naar onder meer archeologie, explosieven en bodemkwaliteit. De uitvoering van het project staat gepland voor het najaar van 2022.

Financieel plaatje

Dankzij de financiële bijdragen van Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Gemeente Horst aan de Maas kan het plan gerealiseerd worden. Het samenwerkingsverband Maasgaard en de Gemeente Horst aan de Maas zijn in samenwerking met de Dorpsraad van Lottum aangehaakt voor de uitwerking en financiële bijdragen voor de recreatieve aanpassingen.

Informatiegesprekken

Om belangstellenden te informeren, zijn er inmiddels meerdere informatiebijeenkomsten en gesprekken geweest voor de direct omwonenden en belanghebbenden. Om belangstellenden te informeren stelt Waterschap Limburg op donderdag 27 januari 2022, vanaf 19.00 uur alle in dit project geïnteresseerden in de gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te doen. In verband met de coronamaatregelen zullen de gesprekken in aangepaste vorm plaatsvinden. Deelname uitsluitend na aanmelding vooraf via: m.siecker@waterschaplimburg.nl U ontvangt dan nader bericht.