Groen licht voor verkenning dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Gepubliceerd op 14 november 2022

Luchtfoto gebied Vierwaarden

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) maakt het mogelijk om komende jaren samen met de regio de hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ten noorden van Venlo te verbeteren. Op 9 november nam de minister hiervoor de zogenaamde startbeslissing en zette hiermee officieel een MIRT-procedure (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor dit gebied in gang.

Samenhangend pakket maatregelen

De eerste stap is een verkenning. In de verkenningsfase gaan de samenwerkende overheden op zoek naar een samenhangend pakket aan maatregelen om zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Denk aan versterking van landschap, recreatie en natuur. Dit doen zij samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De verkenning start direct nadat de minister, naar verwachting eind 2022, heeft besloten over een aanvullende financiële bijdrage voor natuurontwikkeling in dit gebied. De verkenning duurt ongeveer drie jaar. Na de verkenning volgt een planuitwerking van circa drie jaar, waarna de uitvoering van de maatregelen start.

Hoogwaterveiligheid in slim samenspel

Hoogwaterveiligheid is in dit gebied te verbeteren door zowel rivierverruiming als dijkversterking. Denk bij rivierverruiming aan het deels terugleggen van dijken om de rivier bij een hoogwater meer ruimte tussen de dijken te geven. Het kan daarnaast ook gaan om verlaging van uiterwaarden of het graven van geulen, die bij een hoogwater zorgen voor lagere waterstanden.

Jos Teeuwen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg is blij met de beslissing en benadrukt het belang van de samenwerking. “Aan de slag met hoogwaterveiligheid – dat is onze kerntaak. Bij Venlo-Noord en Velden is sprake van urgentie, omdat de oude dijken dateren uit 1996 en niet meer voldoen aan de nieuwe wettelijke norm. Dit betekent dijken versterken en verhogen en met het oog op ruimte voor de rivier deels verleggen, zodat we de dijken in één keer goed en op de goede locatie aanpakken. Wij willen iets moois realiseren in dit gebied. We kiezen voor een aanpak in nauwe samenwerking met de omgeving. Nu dit gebied toch op de schop moet, werken we samen vanuit deze verkenning met onze partners aan de opgaven rond natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en economische ontwikkeling.”

Het gebied een impuls geven, samen met de mensen die het aangaat

Ook de wethouders Eric Beurskens (Horst aan de Maas) en Marij Pollux (Venlo) onderstrepen het belang om dit gebied integraal aan te pakken. Eric Beurskens: "We willen werk maken van een duurzame ontwikkeling van de uiterwaarden bij Grubbenvorst en Lottum. We hebben in het voortraject geleerd dat ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit hand in hand kunnen gaan met waterveiligheid. En dat mensen ideeën hebben over de ontwikkeling van onze uiterwaarden. Die ideeën en kennis over het gebied benutten we graag in deze verkenning."

Marij Pollux geeft aan: “Voor Venlo is de inpassing van de jachthaven van groot belang. Hiermee geven we een impuls aan de stad, aan recreatie en maken we ontwikkeling van de industriehaven mogelijk. Bovendien heeft het hoogwater in 2021 ons geleerd dat de waterveiligheid van Venlo-Noord en Velden snel op orde gebracht moet worden– dus wij zijn blij met de start van dit project.”

Gedeputeerde Lia Roefs onderschrijft het meervoudig belang van de verplaatsing van de jachthaven. Ook hecht zij groot belang aan waterveiligheid en het gelijktijdig versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, waar ook goede kansen liggen voor natuurontwikkeling in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

In de Startbeslissing is beschreven op welke wijze de verkenning gaat plaatsvinden en hoe de omgeving betrokken gaat worden.

De partners van Vierwaarden

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

Samenwerkende partners Vierwaarden - logo's


Downloads

Luchtfoto van het gebied Vierwaarden.