Gemeente en Waterschap Limburg samen aan de slag met aanpak wateroverlast Hegge


JT Inwonersavond Aanpak Wateroverlast Hegge 2902 DEZE

Gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg zetten zich gezamenlijk in om de wateroverlast in Hegge aan te pakken. De lopende samenwerking is op 28 juni bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst, omdat de maatregelen nu steeds concreter worden. De twee bestuurders ondertekenden de overeenkomst tijdens een inwonersavond over de wateroverlast.

In het verleden heeft in Hegge, een buurtschap in de gemeente Beekdaelen, meerdere malen wateroverlast opgetreden bij hevige buien. Er is ook sprake geweest van modderstromen, waardoor veel overlast en schade is ontstaan. Gemeente en waterschap erkennen de problematiek en zijn met elkaar en met de omgeving aan de slag gegaan om een zo goed mogelijk maatregelenpakket te ontwikkelen. Vandaag werd de samenwerking officieel bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst, waarin staat aangegeven wat de inspanningen van beide partijen zijn.

Concept pakket maatregelen

Al begin 2020 startte het project met het inventariseren van de grootste knelpunten in het gebied, samen met betrokken inwoners. Na een tweede inwonersavond midden vorig jaar is stevig doorgewerkt aan het ontwerpen van maatregelen. Nu ligt er een concept pakket aan maatregelen, dat is besproken tijdens de derde inwonersavond afgelopen dinsdag. Met deze maatregelen gaan waterschap en gemeente intensief met elkaar de uitvoering tegemoet. Hiervoor is de Samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Geen eenvoudige opgave

Josette Van Wersch, bestuurder Waterschap Limburg: “Het bedenken van maatregelen is geen eenvoudige opgave. Daarom vinden wij het belangrijk hier ruim de tijd voor te nemen en naast de gemeente, ook de inwoners hierbij te betrekken. Alleen dan kun je tot gedegen en gedragen oplossingen komen. Gelukkig zijn we daarmee nu al een heel end op weg.”
Wethouder Jan Hermans: “Dit project is er een gebleken van de lange adem; ik kan me nog goed herinneren dat we er jaren geleden al mee bezig waren. Door zorgvuldige afwegingen en constructieve samenwerking van alle betrokken partijen zijn we nu op het punt gekomen dat er een goed plan ligt dat kan rekenen op draagvlak.”

Samenwerkingsovereenkomst gemeente en waterschap

In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer opgenomen:

  • Dat de samenwerking voortduurt gedurende de gehele realisatietermijn
  • Dat het waterschap de aanbestedende partij is voor alle deelplannen
  • Welke maatregelen in het maatregelenpakket zitten, zoals de aanleg van de regenwaterbuffer, een leegloopleiding en maatregelen voor watergeleiding Eyskensweg
  • Hoe de projectkosten tussen gemeente en waterschap verdeeld worden

Water in Balans

Het project in Hegge is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Inwonersavond-Aanpak-Wateroverlast-Hegge-

Inwonersavond-Aanpak-Wateroverlast-Hegge- (1)