Aanpak wateroverlast Meerssen fase 2 in uitvoering


meerssen fase 2

Waterschap Limburg en gemeente Meerssen organiseren op donderdag 14 juli een inloopbijeenkomst voor belangstellenden over de plannen van de aanpak wateroverlast Meerssen fase 2. Komende winter worden binnen dit project vier nieuwe regenwaterbuffers aangelegd en een drietal bestaande dammen worden vergroot om meer water tegen te kunnen houden. Doel van deze maatregelen is om de kans op wateroverlast in Meerssen en omgeving verder te verkleinen. Tussen 17.00 en 20.00 uur is iedereen van harte welkom bij gemeenschapshuis d’n Huppel te Ulestraten om de ontwerptekeningen in te zien, een toelichting te krijgen van het projectteam van het waterschap en eventuele vragen te stellen.

Op dit moment ligt het ontwerp projectplan Meerssen fase 2 ter inzage. Dat betekent dat iedereen de plannen kan bekijken die het waterschap en de gemeente hebben om middels extra waterbuffers méér water bovenstrooms het centrum van Meerssen te kunnen bufferen. Dat alles met als doel de kans op wateroverlast in het centrum van Meerssen verder te verkleinen.

Het gaat om een viertal nieuwe buffers die worden gerealiseerd (Visweg te Humcoven, Molenweg te Meerssen, Wijngaardsberg en Daniëlssteeg te Ulestraten) en een drietal dammen aan de Waterval te Ulestraten die worden vergroot.

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn alle ontwerptekeningen van de verschillende maatregelen ter plekke te bekijken en zullen projectteamleden van het waterschap en de gemeente aanwezig zijn om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de winter 2022/2023. De exacte planning zal mede afhangen van de voortgang van de officiële procedures, en of er zienswijzen worden ingediend.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 14 juli, tussen 17.00 en 20.00 uur kan iedereen vrij binnenlopen om de plannen te bekijken. Locatie: Gemeenschapshuis d'n Huppel - Dorpsstraat 1 te Ulestraten.

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar in de afgelopen decennia herhaaldelijk wateroverlast is opgetreden en in 2021 grote overstromingen met veel schade en zelfs levensbedreigende situaties zijn ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes aandachtsgebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans