Aanbesteding dijkversterking en -verlegging Arcen gestart


Arcen_achtertuinen_ArcenMidden_Gerpeeters_okt2021

Aanbesteding totale opgave dijkversterking en -verlegging Arcen gestart

De aanbesteding voor de dijkversterking, dijkverlegging, de meekoppelkansen en het beekherstel in Arcen is gestart. Op 23 september is de aanbesteding gepubliceerd op TenderNed en kunnen bedrijven zich gaan aanmelden. Bijzonder in Arcen is de kering door de achtertuinen van 36 bewoners en ondernemers. Hiervoor is een glazen kering opgenomen in het voorkeursalternatief. Bewoners hebben hier echter een voorkeur voor een duurdere zelfsluitende kering. Om dit mogelijk te maken zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van risico’s en de bijdragen van alle partijen, zoals provincie Limburg, gemeente Venlo en bewoners. Nu is het de beurt aan de marktpartijen. In een aanbesteding worden zij uitgedaagd te zoeken naar slimme, betaalbare en doelmatige oplossingen voor de opgave in Arcen.

De aanbesteding bestaat uit twee stappen. Na aanmelding van de bedrijven en selectiefase op basis van een aantal ervaringseisen worden er drie marktpartijen geselecteerd met de beste ideeën. Hen wordt vervolgens gevraagd het voorstel verder uit te werken en in te dienen voor de totale opgave in Arcen. De voorstellen worden beoordeeld op verschillende (kwaliteits)-eisen. Ook een afvaardiging van de bewoners maakt onderdeel uit van de beoordelingscommissie. Zij mogen de aanbiedingen voor de kering door de tuinen mede beoordelen. De ingediende plannen worden beoordeeld op onder meer de beperking van hinder en overlast, de ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheid van de plannen. Uiteindelijk wordt de partij gekozen met de best passende aanbieding. Hierbij geldt dat kwaliteit zwaarder weegt dan prijs. Alle informatie over de aanbesteding is te vinden op TenderNed.

Glazen of zelfsluitende kering
Waterschap Limburg werkt aan de hoogwaterveiligheidsopgave van 18 projecten langs de Maas in Limburg. Een van deze projecten is de dijkversterking in Arcen. Het voorkeursalternatief van het waterschap Limburg is om in de achtertuinen van bewoners een kering met glas en coupures (met in elke tuin een eigen toegang) te realiseren. Bij bewoners leeft de wens voor een zelfsluitende kering, zodat hun uitzicht over de Maas behouden blijft op momenten dat de kering niet nodig is.

Bijdrage aan zelfsluitende kering
Een zelfsluitende kering is echter duurder dan de (vaste) glazen kering en past daarmee niet binnen het beschikbare budget van het project. Bewoners en overheden hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan de ‘business case’ sluitend te maken voor een zelfsluitende kering. 35 bewoners en ondernemers, waarvan hun achtertuinen grenzen aan de Maas, hebben met het waterschap nadere afspraken gemaakt om een significante bijdrage te leveren aan de business case. Daarnaast dragen gemeente Venlo en provincie Limburg bij. Tot slot is er zeer recent nog een substantiële bijdrage vanuit het Nationaal Rampenfonds toegekend aan de stichting Belangenbehartiging bewoners langs de Maas. Ook deze bijdrage wordt ingezet voor de business case. Dit alles geeft aan dat er in Arcen veel draagvlak is om de markt uit te dagen voor een zelfsluitende kering.

Opgave omvat ruim 5 kilometer dijk
Hoewel de situatie in de tuinen complex is en veel aandacht vraagt, is de opgave in Arcen vele malen groter. In totaal gaat het project om 5,1 kilometer aan dijken die versterkt of verlegd moeten worden. Hieronder valt ook de glazen of zelfsluitende kering in de tuinen. Deze kering wordt bijna 700 meter lang. Onderdeel van de aanbesteding zijn ook de dijkversterking en -verlegging in Arcen Noord en Zuid, de meekoppelkansen op het gebied van historisch-recreatief ‘oud Arcen’, het herstel van de Lingforsterbeek en de aanleg van de vispassage bij de Wymarsche watermolen.

Werk met werk maken
In Arcen werkt het waterschap nauw samen met onder andere de gemeente Venlo en de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het Limburgs Landschap. Om werk met werk te maken en overlast voor bewoners zoveel mogelijk te voorkomen, is er gekeken of er gelijktijdig met de dijkversterking ook andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Deze zogenoemde meekoppelkansen gaan bijvoorbeeld over verkeersmaatregelen en de aanleg van de tweezijdig fietspad bij de Schans, de extra aanleg van parkeerplaatsen en de herinrichting van de Maasboulevard en het Schanstorenplein. Dit alles om de ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven.

Onderdeel Hoogwaterbeschermingsprogramma
Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De dijkversterking in Arcen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland.


Downloads

Een gedeelte van de kering in Arcen gaat door de achtertuinen van bewoners.

Fotocredits: Ger Peeters i.o.v. Waterschap Limburg