Plannen Beesel onherroepelijk; uitvoering kan beginnen na uitspraak Raad van State

Gepubliceerd op 11 maart 2021

De Raad van State heeft de beroepen van twee bewoners tegen de dijkversterking in Beesel ongegrond verklaard. De uitspraak van de Raad van State is niet alleen belangrijk voor de werken in Beesel maar ondersteunt ook het zorgvuldige beleid van Waterschap Limburg in het bepalen van de juiste dijkhoogte bij de Limburgse dijkversterkingsprojecten. De aannemer kan nu volgens planning in opdracht van Waterschap Limburg van start gaan met het versterken van de dijk langs de Maas in Beesel. De aannemer start eerst met voorbereidende werkzaamheden in het gebied.

Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “We begrijpen dat voor direct aanwonenden een dijkversterking een grote ingreep is. We houden in onze plannen met de verschillende belangen zoveel mogelijk rekening. We bouwen sterke dijken, zeker niet hoger dan noodzakelijk. De uitspraak van de Raad van State op de twee beroepen zorgt voor helderheid. De plannen zijn conform de wet opgesteld. We kunnen volgens plan door met de dijkversterking Beesel om de inwoners de hoogwaterveiligheid te bieden die nodig is”.

Een bewoner verzette zich tegen het Projectplan omdat de verhoging van de dijk ter plaatse van zijn woning naar zijn mening zou leiden tot een aantasting van zijn woongenot. De andere bewoner pleitte voor zijn uitzicht over de Maas vanaf de eerste verdieping van zijn woning, met name vanaf het dakterras. Als gevolg van het Projectplan zal dit zicht op de Maas grotendeels verdwijnen. De bewoner voerde ook aan dat met allerlei andere rivierkundige uitgangspunten een lagere dijkhoogte mogelijk is. De uitspraak gaat uitvoerig in op de plek en de afmeting van de kering waarbij de wettelijke norm, adaptief bouwen (dijk aanleggen op 25 jaar in plaats van 50 jaar), klimaatscenario, waterstanden en toekomstige rivierverruimingen voor de bepaling hiervan van groot belang is. Het waterschap heeft de afgelopen jaren veel zorg en aandacht besteed aan het maken van beleid over deze thema’s. De Raad van State komt tot de conclusie dat de toepassing van het beleid voor deze situatie goed is toegepast. Per project kijkt het waterschap wat haalbaar en mogelijk is, waarbij veiligheid voorop staat.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Langs de Maas in Noord en Midden Limburg zijn de dijken op 16 plekken niet sterk en hoog genoeg om de dorpen en steden ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken versterkt worden. Zo ook in Beesel. De dijkversterking bij Beesel is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1.300 Kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.