Onderzoek nieuwe waterkering bij de Lage Loswal in Venlo

Gepubliceerd op 28 juli 2021

Vandaag tekenden Waterschap Limburg en de gemeente Venlo een intentieovereenkomst. Dit is het startsein van een gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe waterkering bij de Lage Loswal aan de Maaskade in Venlo.

In de intentieovereenkomst zijn de opgaven van de hoogwaterveiligheid en de richtlijnen voor de inrichting van de omgeving Lage Loswal beschreven. Inclusief de urgentie van een gezamenlijke aanpak. Er zijn enkele schetsvarianten gemaakt, waarin voor de waterkering een combinatie wordt gemaakt van een vaste waterkering (groene wal) met een flexibele (bij voorkeur zelfsluitende) kering.

Een dergelijk deels open karakter van de kering past bij de ambitie van de gemeente Venlo om in het centrum, maximaal contact tussen stad en rivier te behouden. De kwaliteit en beleving van het gebied is namelijk belangrijk. Het waterschap kan zich vinden in de hiervoor gemaakte schetsvarianten.

De intentieovereenkomst bevat een (inspannings)verplichting om een gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid van een flexibele waterkering uit te gaan voeren. Bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een aanvraag ingediend om de aanpak en financiering van de waterkering – nu voorzien na 2030 - met enkele jaren te vervroegen.

Vervolg

Naar verwachting wordt later dit jaar door het HWBP op de aanvraag beslist. Als de aanvraag wordt gehonoreerd dan is een belangrijke stap genomen.

Met deze overeenkomst gaan partijen samen onderzoek doen en spreken de intentie uit te zijner tijd een inspanning te leveren op het verkrijgen van eventueel benodigde aanvullende financiële (co-financierings)middelen om de gewenste keringsvariant haalbaar te maken.

Als de aanvraag bij het HWBP wordt afgewezen of als uit het vervolgtraject blijkt dat het plan financieel niet haalbaar gemaakt kan worden, dan wordt alsnog teruggevallen op de planning van het Rijk; dat wil zeggen start aanpak na 2030.