NOVI-gebied De Peel ontvangt definitieve status van het Rijk


Peel-Knuppelbrug-zijkant-03693-300dpi

De Minister van BZK heeft bij brief aan de Tweede Kamer van 12 februari 2021 NOVI-gebied De Peel de definitieve status toegekend. Dat betekent langjarig commitment van het Rijk om samen met de regio de grote opgaven in dit gebied aan te pakken.

Har Frenken (lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “Waterschap Limburg is blij met de formele erkenning van de Peel als NOVI-gebied. Ook op deze waterrijke plek in Limburg zijn we de partner die, met en voor de omgeving, samenwerkt aan de gezamenlijke opgaven op het gebied van water, natuur, landbouw. Opgaven die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.”

NOVI-gebied De Peel

Het NOVI-gebied De Peel is gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Er is sprake van een een regio-overstijgende gebiedsaanpak met 2 provincies, 4 regio’s, 3 waterschappen. 3 RES-regio’s en verschillende Rijksdepartementen. Er lag een brede lobby ten grondslag aan de voorlopige aanwijzing. Een gezamenlijk Plan van Doorgaan vormt de basis voor de definitieve aanwijzing.

In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en vaak ook om ruimte vragen:  de landbouwtransitie, energietransitie (wind, zon), verbeteren natuur, verbeteren kwaliteit van de leefomgeving (verlagen emissies), aanpak droogte en verbeteren waterkwaliteit,  economische vitaliteit, leefbaarheid en beschikbaarheid voorzieningen, verkleinen risico’s ondermijning.

Drie doelen staan centraal:

  1. Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel voor mensen die wonen, werken en recreëren in de Peel verbeteren.
  2. Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren.
  3. Verbinden van opgaven. Werken als één overheid, integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld;

Wat is een NOVI-gebied?

De NOVI is de eerste nationale omgevingsvisie waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) is vastgelegd. In deze NOVI is als uitgangspunt voor de samenwerking vastgelegd dat Rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met de samenleving. Waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan de majeure opgaven van zo’n gebied. De aanwijzing als NOVI-gebied betekent een rechtstreekse ingang bij het Rijk, bijvoorbeeld bij het helpen aantrekken van investeringen, kansen bij nieuwe stimuleringsprogramma’s en andere Rijksinvesteringen en bij zoeken naar ruimte in bestaande regelgeving. Het Rijk zet dit instrument selectief in; in totaal wordt ingezet op acht van zulke gebieden in Nederland.

Dit is een gezamenlijk persbericht van:

Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie LNV, Ministerie BZK, Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant, Regio Noord-Limburg, Regio Midden-Limburg, Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg