Landschappelijk en historisch belang doorslaggevend bij besluit keuze kering dijkovergang De Schans

Gepubliceerd op 23 februari 2021

De Schans Arcen N271 luchtfoto verkleind

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 februari ingestemd om te kiezen voor een kering met een opening (coupure) bij De Schans in Arcen (bij de provinciale weg N271). Hiermee blijven oude bomen gespaard in de historische bomenlaan én blijven de natuurhistorische en cultuurhistorische waarden in het gebied beter bewaard. Uit de ontwerpsessies met onder andere Stichting het Limburgs Landschap en gemeente Venlo bleek dat de voorkeur uit de omgeving uitgaat naar deze variant. Het beleid van het waterschap is gericht op het terugdringen van de bestaande hoeveelheid coupures, toch heeft het bestuur het advies gevolgd om voor dijkovergang bij De Schans een uitzondering te maken om de impact op het gebied zo klein mogelijk te houden.

Wilfred Alblas, directeur Stichting het Limburgs Landschap: “Kade-aanleg in een kwetsbaar landschap vraagt maatwerk. Met dit besluit blijven de laanstructuur en kasteelparkstructuur behouden. Ten zuiden van de Schans bij de provinciale kruising staan vier 200 jaar oude eiken die kunnen we nu behouden. Bij de gekozen variant worden maximaal 3 bomen gekapt die ook nog buiten de laan staan. Door veel kennis uit te wisselen en goed naar elkaar te luisteren is er een mooie oplossing gevonden.”

Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “Uit de ontwerpsessies met de omgeving bleek al snel dat de voorkeur uitgaat naar de variant met een coupure. Dan ga je de belangen afwegen. Veel ‘kunstwerken’ (bouwwerken) in een dijktraject betekent strenge betrouwbaarheidseisen. Bovendien kosten het opbouwen van schotbalken in coupures bij hoogwater, beheer, onderhoud, opslag van materialen en het jaarlijks oefenen én testen veel tijd en geld. Echter het behouden van het historisch aanzicht en de oude bomen bij De Schans is belangrijk voor Arcen. Het bestuur heeft de belangen gewogen daarin gekozen voor de variant met opening. Dit is geen eenvoudige afweging. We zijn blij dat dit besluit aansluit bij de wensen uit de omgeving.”

Marij Pollux, wethouder gemeente Venlo: “De gemeente Venlo heeft zich samen met bewoners van Arcen en het Limburgs Landschap hard gemaakt voor de gekozen variant: een kering met opening. We zijn blij met deze beslissing. Dit biedt veel meer kansen voor de recreatieve en toeristische mogelijkheden van Arcen.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Langs de Maas in Noord en Midden Limburg zijn de dijken op 16 plekken niet sterk en hoog genoeg om de dorpen en steden ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken versterkt worden. Zo ook in Arcen. De dijkversterking bij Arcen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1.300 Kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.


Hoogwaterbescherming Arcen