Gesprekken in de Tweede Kamer over watercrisis: aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie en voor de beken


Van Wersch

Op donderdag 11 november, gelijktijdig met het Deltacongres in Maastricht, vond er in de Tweede Kamer in Den Haag een rondetafelgesprek plaats over de wateroverlast in Limburg. De Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft deze gesprekken georganiseerd om inzicht te krijgen in de vele aspecten van de wateroverlast. In vier rondes spraken Kamerleden met slachtoffers, deskundigen en bestuurders. Namens Waterschap Limburg nam dagelijks bestuurslid Josette Van Wersch deel aan het gesprek, naast burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg en Lia Roefs; gedeputeerde van de provincie Limburg.

Waterveiligheidsprogramma voor de beken

De drie bestuurders riepen het Rijk op om samen met de regio actief aan de slag te gaan met de onlangs uitgebrachte propositie Naar een robuust watersysteem in Limburg. Hierin staat onder meer de suggestie om tot een Waterveiligheidsprogramma voor de beken te komen. In juli van dit jaar is namelijk gebleken dat ook langs regionale beken en rivieren zich levensbedreigende situaties kunnen voordoen. Josette Van Wersch pleitte daarom voor meer ruimte voor de beken. Daar zijn extra middelen voor nodig, om de bestaande programma’s te kunnen uitbreiden en te versnellen. Het Rijk en de regio kunnen hierin voorzien, maar er moet ook gekeken worden naar de middelen die Europees gezien beschikbaar zijn.


Meer aandacht voor klimaatadaptatie

In de gespreksronde over de bestuurlijke aanpak bracht Josette van Wersch naar voren dat de watersnood van een ongekende omvang is geweest. Aanvullende maatregelen zijn daarom nodig. Zij gaf daarbij aan dat het Rijk inzet op klimaatmitigatie, waar pas over decennia de effecten zichtbaar van zijn, terwijl we nu al geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering. “Er moet meer aandacht komen voor klimaatadaptatie. Limburg is een dalenlandschap, dus we moeten ook kijken naar anders bouwen,” aldus Van Wersch.

In het gesprek werd ook gewezen op het momentum dat in Limburg is ontstaan. De regionale overheden en maatschappelijke partners hebben zich verenigd rondom de opgave om Limburg klimaatrobuust te maken. Het is nu zaak om door te pakken. Niet alleen in de strijd tegen hoogwater, maar ook tegen de droogte, die in 2018 en 2019 nog stevig heeft huisgehouden.  “Extreem weer kan zich ieder moment voordoen, we weten niet wanneer, we weten niet waar en we weten niet in welke omvang. Wat we wel weten is dat we ons met elkaar nog meer moeten voorbereiden. De watercrisis 2021 was een wake up call en een game changer, voor Limburg en voor heel Nederland”, aldus Van Wersch.

Werken met natuurlijke processen

Het laatste deel van het gesprek ging over watermanagement. Een hoogleraar waterbouwkunde, een bioloog en een specialist rivierbeheer deelden hun visie op de wateroverlast. Deltacommissaris Peter Glas benadrukte dat het essentieel is om de weerbaarheid tegen weersextremen te verhogen. Niet vechten tegen het water maar werken met de natuurlijke processen. Hierbij benadrukte de Deltacommissaris dat soortgelijke wateroverlast ook buiten Limburg kan gebeuren. “Extreme hoosbuien kunnen overal vallen,” aldus Glas.