Conceptmaatregelen fase 2 wateroverlast Meerssen bekend


JT Aanpassing Waterbuffer Visweg Meerssen 8500 klein

In de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen werken Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen aan een uitwerking van nieuwe regenwaterbuffers en nu nog nooddammen in de tweede fase. De voorbereiding is op dit moment in volle gang. Op 6 mei organiseert Waterschap Limburg in samenwerking met gemeente Meerssen een online bijeenkomst voor de omgeving.

In de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg in 2018 ondertekende, is voor het waterschap de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is in fase 1 de capaciteit van 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er 3 nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging al gerealiseerd. De werkzaamheden zijn mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 1,5 miljoen euro.

Conceptmaatregelen fase 2

Op dit moment vordert de voorbereiding van fase 2. Dit is een belangrijke stap richting de uitvoering van deze 2e fase. Vooralsnog zien de maatregelen er als volgt uit:

  • aanleggen van 4 nieuwe regenwaterbuffers nabij Meerssen en Ulestraten
  • verbeteren van de 3 nooddammen (uit 2018) nabij Waterval

Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg denkt dat met de maatregelen de wateroverlast in Meerssen voor een groot deel zal zijn opgelost: “We hebben -mede naar aanleiding van ideeën en reacties van inwoners- meerdere varianten van maatregelen onderzocht. We hebben daarin zorgvuldige afwegingen gemaakt en gekeken naar kosten, baten en landschappelijke inpassing. We gaan ervan uit dat we met onze kennis én de inbreng van omwonenden de
maatregelen op een mooie manier kunnen inpassen.”

Wethouder Gerard IJff: “De gemeente Meerssen is blij met de voortvarendheid van het waterschap in het realiseren van extra waterberging. Op deze wijze kunnen we de burgers en bedrijven al beter beschermen tegen de gevolgen van extreme neerslag.”

Online bijeenkomst

Waterschap Limburg organiseert op donderdag 6 mei om 19.00 uur een online bijeenkomst om betrokkenen te informeren over de planvorming. Ook kunnen mensen hun mening en ideeën geven
over de plannen. Aanmelden kan op www.waterschaplimburg.nl/meerssen. De plannen en relevante
documenten zijn hier ook terug te vinden.

Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te
nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans