Waterschap vergroot capaciteit regenwaterbuffers Oirsbeek


JT Eerste schop in Oirsbeek 6965a

Aannemer Leenaerts uit Born is in opdracht van Waterschap Limburg gestart met het vergroten van 3 regenwaterbuffers in Oirsbeek. De werkzaamheden vormen de eerste fase in de aanpak van de wateroverlast in het gebied.

Na een uitgebreid participatietraject tekenden Waterschap Limburg, gemeente Beekdaelen, Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, provincie Limburg en Limburgse Land en Tuinbouwbond twee jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst om samen de wateroverlast in Oirsbeek als gevolg van hevige regenbuien te verminderen. In de overeenkomst is voor het waterschap de ambitie vastgelegd om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. In fase 1 vergroot het waterschap 3 bestaande regenwaterbuffers, waarmee 22% van deze 8.000 m3 wordt gerealiseerd. Deze regenwaterbuffers liggen nabij of aan de wegen Hulterweg, Douvenderweg (noordzijde) en Vaart in Oirsbeek.


Projectplan ter inzage

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger (zo heet de kaart van het gebied dat Waterschap Limburg in beheer heeft) heeft van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen.  Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan aangepast. Het vastgestelde definitieve projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen nog tot en met 14 december 2020 ter inzage voor beroep. De stukken zijn in te zien op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/.


Memorabel moment

Voor bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg is het een memorabel moment dat de schop de grond in gaat: “We hebben bewust veel tijd ingeruimd voor het voortraject waar we samen met alle betrokken partijen begonnen zijn met het in kaart brengen van de grootste knelpunten. Aan de twee ingediende zienswijzen zijn we tegemoet kunnen komen. Het is dan ook mooi dat we nu echt kunnen starten. Dat moet de inwoners die veel wateroverlast ervaren, goed doen.” Wethouder Jeannette Quadvlieg  beaamt dat: “Dit is het moment waar we zo naar hebben uitgezien en naar toe hebben gewerkt. Het moment van concrete actie en daadwerkelijke oplossingen. Boter bij de vis voor de mensen die telkens weer moesten vrezen voor wateroverlast, dus dan trek ik met plezier weer mijn laarzen aan voor het officiële startsein.”


Meer informatie

De eerste werkzaamheden zijn gestart en duren tot januari. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de werkzaamheden, Nick Schrama van Kragten, tel 06-15578937 of ns@kragten.nl


Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans