Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod oppervlaktewater af

Gepubliceerd op 19 mei 2020

Waterschap Limburg stelt per vrijdag 22 mei, 06.00 uur  een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020.

Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en bedrijfsleven. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden vanuit oppervlaktewater.

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg:

“Het relatief nieuwe fenomeen van watertekorten, vraagt om een structureel andere manier van waterbeheer en omgaan met water. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. Van het zorgen voor regenwateropvang bij je thuis tot het kijken naar gezamenlijke aanpakken over waterbeschikbaarheid door overheden, bedrijfsleven, land- en tuinbouw en natuurorganisaties. Zo hebben we onlangs een Limburgse Wateranalyse opgesteld waarin negen ingrijpende maatregelen worden voorgesteld. Zoals een kwart van het verharde oppervlakte in Limburg afkoppelen om water te laten infiltreren en de stuwstanden van primaire en secundaire watergangen jaarrond op (hogere) zomerstand zetten.”

Veranderende klimaat

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. In  2018 en 2019 hadden we ook al te maken met droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. Mede doordat alle stuwen, ook de boerenstuwen, de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we in maart dat de grondwaterstanden weer op peil waren. Door de lange periode van droogte de afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen en de grondwaterpeilen  zakken.”

Controles

Waterschap Limburg  heeft vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater  geïnformeerd met  een brief over het verbod. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Overige maatregelen

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water.

Uitzonderingen en ontheffing

Bij hoge uitzondering is het is mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan te vragen als nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt. Ook zijn er voor het onttrekkingsverbod uitzonderingen op beken die voldoende afvoer hebben en voor de kapitaalintensieve teelt.

Uitzonderingen op het verbod

Waterschap Limburg heeft in het onttrekkingsverbod een uitzondering op het verbod opgenomen voor:

  1. Beken met voldoende afvoer
    Er zijn beken die altijd voldoende afvoer hebben. Voor deze beken geldt het verbod niet. Het gaat om: de Niers, de  Swalm, de Heukelomsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de  Eckeltsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (het gedeelte tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren), de Boschmolenplas, de Roer, de Jeker en de Geleenbeek vanaf de zuivering in Hoensbroek, en de Zuiveringsloot Gronsveld.
  2. Weidepompen die zorgen voor het water geven aan vee
  3. Onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten
    Het verbod geldt niet voor vergunde of gemelde onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Meer informatie en melden

Mensen met vragen over het onttrekkingsverbod kunnen zich ook melden bij Waterschap Limburg, T: (088) 88 90 100, E: info@waterschaplimburg.nl
Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water van Waterschap Limburg, dat is 24 uur per dag bereikbaar: 0800 0341.