Verbeteringen Middelsgraaf Echt-Susteren tegen droogval

Gepubliceerd op 5 juni 2020

De Middelsgraaf, een beek die loopt van Schalbruch (Du) tot Echt-Susteren, is de afgelopen zomers vaker drooggevallen. Ook de in het gebied aanwezige natuurplassen, deels in gebruik als visvijver, ondervonden hinder van de droogte. Zo moest er een deel van de plassen in 2018 afgevist worden, om grootschalige vissterfte te voorkomen. Om de Middelsgraaf droogtebestendiger te maken, brengt Waterschap Limburg over de lengte van 1 kilometer een ondoorlatende laag aan. Verder zal de waterstand en doorstroming van het water in de visvijvers de Doort worden verbeterd door de aanleg van enkele duikers. Har Frenken (bestuur Waterschap Limburg): “De Middelsgraaf is in 2016 heringericht met als doel om grondwatercondities voor natuur te verbeteren. Ook is de Middelsgraaf visoptrekbaar gemaakt.  Om deze doelen beter te realiseren zijn deze aanvullende maatregelen noodzakelijk. De maatregelen dragen ook bij aan het klimaatrobuuster inrichten van ons watersysteem, door water langer vast te houden.”

Gezamenlijke aanpak

In samenspraak met Staatsbosbeheer (eigenaar natuurgebied De Doort), gemeente Echt-Susteren en HSV St. Jan is er de afgelopen maanden gewerkt aan het in kaart brengen van de knelpunten en mogelijke oplossingen. Uit  onderzoeken blijkt dat er, na de herinrichting van de Middelsgraaf in 2016, op trajecten in de beek een groot infiltratieverlies optreedt. Ook blijkt dat het waterpeil van de visvijvers afneemt bij een te geringe watertoevoer uit de Middelsgraaf. Dat komt door natuurlijk infiltratieverlies en verdamping. Dit vormt  vervolgens een risico voor met name de visstand in de natuurplassen. Naast het aanbrengen van een ondoorlaatbare laag, wordt er een verdeelstuw aangebracht die het aangevoerde water van de Middelsgraaf  verdeelt tussen de Middelsgraaf en de vijvers .  Pascal Roomberg (Staatsbosbeheer): “Waterschap, gemeente, visvereniging en Staatsbosbeheer hebben gezamenlijke belangen om de beek en de natuurplassen van deze natte natuurparel op peil te houden. Extreem lange en droge periodes met ongekend hoge zomerse temperaturen hebben aangetoond dat het gebied nu niet klimaatrobuust is. Door deze samenwerking kunnen we de beek en de natuurplassen beter beschermen tegen droogval. Daarvoor zijn we alle betrokken partijen erkentelijk.  Ook de gemeente Echt-Susteren is blij met de genomen maatregelen. Wethouder Peter Ruijten: ”De gemeente zet zich al ruime tijd in om de watercondities van De Doort te verbeteren. Met de genomen maatregelen wordt de recreatieve functie van De Doort veiliggesteld. Visclub HSV St Jan heeft ook een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de problematiek. Voorzitter Richard feller: “Met onze inbreng is gekomen tot een noodzakelijk plan voor de aanpak van de problematiek. Nu rest nog verdere concretisering op detailniveau om tot een gezonde waterstand en doorstroming in onze visvijvers en mooie natuurgebied de Doort te komen. Voor ons kan de uitvoering niet snel genoeg starten.”

Planning

De werkzaamheden vinden dit najaar plaats omdat er rekening wordt gehouden met het vogelbroedseizoen. De maatregelen worden op een duurzame manier gerealiseerd door het gebruik van klei als natuurlijke oplossing voor het infiltratieverlies.