Vanaf 2021 koppeling peilstanden boerenstuwen, peilgestuurde drainage en beregenen land


stuw_panningen_breedbeeld

In Limburg wordt er met verschillende partners samengewerkt aan goed waterbeheer. Dat is in ieders belang. In 2007 zijn in het ‘Verdrag van Venlo’ afspraken gemaakt over het peilbeheer, de beregening en drainage. Daarin is nadrukkelijk de relatie gelegd tussen enerzijds het onttrekken en anderzijds het conserveren van water. Partijen (provincie, waterschap, natuur, landbouw) waren het eens over het kunnen blijven onttrekken van water ten behoeve van beregening, onder de voorwaarde dat conserverende voorzieningen werden getroffen.

Peilgestuurde drainage en de aanleg van boerenstuwen zijn daarbij belangrijke conserverende maatregelen die op bedrijfsniveau gerealiseerd kunnen worden.

Samenwerking LLTB en Waterschap Limburg: stuwen hoog

De afgelopen jaren hebben de LLTB en Waterschap Limburg het belang van waterconservering  gezamenlijk aangepakt door o.a. het organiseren van informatiebijeenkomsten en het belang van water vast houden duidelijk te communiceren. Waterschap Limburg verplicht vanuit haar wet- en regelgeving (De Keur) in periodes van neerslagtekort tot het verplicht instellen van boerenstuwen en peilgestuurde drainage in de hoogste stand, om zo maximaal water vast te houden. De afgelopen jaren is hier goed gehoor aan gegeven.

Aanvullende regelgeving

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg breidt de reeds eerder gemaakte afspraken over maximale waterconservering uit door vast te leggen dat een peilgestuurd systeem in de hoge stand moet worden ingesteld met het oog op het beperken van de noodzaak tot onttrekking van water uit oppervlaktewaterlichamen en van grondwater. In de vergunningen voor het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van landbouwkundige doeleinden open teelt (beregening) wordt het voorschrift opgenomen dat het alleen toegestaan is van de vergunning gebruik te maken als het in het te beregenen perceel aanwezige systeem van drainage of peilregulering via een stuw of ander peilregulerend werk in overeenstemming met uitvoeringsregel 3.8 (uitvoeringsregel draineren van gronden) of uitvoeringsregel 1.15 (uitvoeringsregel OWL-stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren) is ingesteld, dus op hoge stand zijn ingesteld. Mocht er geen peilgestuurde drainage of stuw aanwezig zijn, dan geldt deze voorwaarde niet. Mocht er wel een drainage systeem liggen, maar is deze niet peilgestuurd, dan is het verboden gebruik te maken van ontrekking van oppervlaktewater.

Waterconservering is een belangrijk instrument om de onttrekkingsnoodzaak te beïnvloeden. Indien de waterconserveringsmaatregelen niet correct toegepast worden (niet omgebouwd tot peilgestuurd systeem of peilgestuurd systeem niet op de juiste manier ingesteld), dan is het effect van de maatregelen niet of nauwelijks aanwezig en is eerder en meer onttrekking nodig dan bij een correcte toepassing van de maatregelen het geval zou zijn.

Waterschap Limburg is voornemens om het aantal boeren stuwen fors uit te breiden met het oog op water vasthouden. Mocht er in de toekomst nieuwe stuwen geplaatst worden, dan gelden deze voorwaarden wel.

Meer informatie

Link naar de officiële bekendmaking