Uitbreiding capaciteit regenwaterbuffer de Heek eerste stap in aanpak wateroverlast


Heek

Deze week start aannemer Van Beers uit Hoogeloon in opdracht van Waterschap Limburg en in samenwerking met gemeente Valkenburg aan de Geul, met het uitbreiden van regenwaterbuffer De Heek in het Hekerbeekdal. De werkzaamheden zijn rond medio december afgerond. Het is een eerste en snelle stap van een groter maatregelenpakket voor het Hekerbeekdal in de strijd tegen de wateroverlast in het gebied.

De Hekerbeek is een zijbeek van de Geul en stroomt vanuit buurtschap Heek naar Valkenburg, waar de beek uitmondt in de Geul. Het stroomgebied van de Geul is een belangrijk aandachtsgebied van het waterschap vanwege de vele en complexe wateroverlastknelpunten. De Hekerbeek maakt deel uit van het knelpunt in Valkenburg. Voor deze beek stelt het waterschap samen met de gemeente en andere betrokken partijen een totaalaanpak op, waarbij ruimte gecreëerd moet worden voor zo’n 8.800 m3 regenwater. De vergroting van de buffer met ruim 6.000 m3 vormt de eerste stap. Hiermee wordt de kans op overloop van deze buffer aanzienlijk verkleind en daarmee de wateroverlast aan de Hekerbekerweg en de Sint Pieterstraat in Valkenburg  fors verminderd.

Meerdere maatregelen onderzocht

Voor de wateroverlast rondom de Hekerbeek zijn meerdere maatregelen onderzocht. De uitbreiding van buffer De Heek is de beste maatregel gebleken. De capaciteit kon op korte termijn en tegen verhoudingsgewijs lage kosten aanzienlijk worden uitgebreid. En de uitbreiding past binnen de streefbeelden van nationaal landschap Zuid-Limburg.  De werkzaamheden duren ongeveer tot medio december. Na de realisatie van de uitbreiding volgt er nog een beheer- en onderhoudsplan.

Verkenning Geuldal

De ervaringen van de aanpak in het stroomgebied van de Hekerbeek dienen als input voor de
verkenning van het hele Geuldal. “De uitbreiding is een eerste zinvolle stap” zegt bestuurder Josette Van Wersch van het waterschap. “Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en ik ben blij dat we hier zo snel al van start kunnen. Ik hoop dat ook andere partijen nu gaan meedoen om de wateroverlast in dit gebied op te lossen. Wij gaan graag verdere gesprekken aan met de landbouw, gemeente en andere partijen om te kijken wat er hier verder mogelijk is.”

Veiligere T-splitsing Hekerweg – Hekerbeekweg

Volgens wethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg aan de Geul bieden de werkzaamheden naast de betere waterbeheersing ook kansen om de verkeersveiligheid in de buurt Hekerbeek te verbeteren, ondanks dat beide projecten los van elkaar uitgevoerd worden:  “Goed dat het waterschap deze maatregelen treft zodat onze inwoners minder wateroverlast zullen hebben. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de regenwaterbuffer hebben we als gemeente ook al rekening gehouden met mogelijke verkeerskundige verbeteringen. Zo wordt  tijdens  de uitvoering van de werkzaamheden aan de buffer, vrijkomende grond, die normaal afgevoerd zou worden, gebruikt als aanvulling van de berm bij de aansluiting van de Hekerweg – Hekerbeekweg. Dit zorgt voor een veiligere splitsing als in de toekomst de aansluiting aangelegd wordt als een volwaardige T-aansluiting. Dus hier snijdt het mes aan twee kanten. De aanpak van het verkeersknelpunt bespreken we als gemeente nog met buurtbewoners en andere belanghebbenden.”

Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!


Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans