Pilot om droogte tegen te gaan in de Waterbloem in Neer


Waterbloem

Limburg kampt alweer met flinke aanhoudende droogte, met alle gevolgen van dien. Waterschap Limburg benadert de droogteproblematiek niet alleen op lange termijn, maar probeert vooruitlopend daarop op korte termijn ook al maatregelen te nemen. De pilot voor het landbouwgebied ten noorden van Neer is een voorbeeld waar de korte en de lange termijn samenkomen.

Natuur- en landbouwbelangen

Waterschap Limburg is bezig met het opzetten van een gebiedsplan “Waterbloem” waarbij de droogte voor het natuurgebied de Waterbloem wordt aangepakt, maar waar ook de landbouwbelangen een belangrijke rol spelen. Het watersysteem zal in de toekomst zo worden aangelegd, dat water vanuit het Afwateringkanaal een aanvoerkanaal wordt voor de landbouwpercelen ten noorden van Neer.

Aanpassingen in het watersysteem

Waterschapsbestuurder Josette van Wersch: “De gevolgen van de aanhoudende droogte in het gebied zijn groot. Zowel voor de natuur als ook voor de landbouw. In het project Waterbloem willen we het watersysteem zo inrichten dat bij droogte het systeem niet water afvoert, maar juist de mogelijkheid biedt om water aan te voeren. Om te kijken of dit ook in de praktijk werkt en waar verbeteringen aangebracht moeten worden. Op deze manier helpen we de agrariërs op de korte termijn en leren we allemaal voor de langere termijn.”

Omgevingsgerichte aanpak

Het project Waterbloem gaat in juni van start. Het doel van het project is tweeledig. Enerzijds het versterken van de Natte Natuurparel Waterbloem en anderzijds het beter reguleren van de water toevoer en afvoer van de omliggende agrarische gebieden. Het project komt voort uit het beleid van Nieuw Limburgs Peil waarbij met de omgeving is gekeken welke problemen er spelen in gebieden en welke oplossingen daarbij lopen.

Meer info

Waterschap Limburg kan door de Corona maatregelen geen grote bijeenkomsten organiseren. Daarom wordt er een film over het plan gemaakt waarbij de verschillende varianten worden toegelicht en grondeigenaren gevraagd wordt hun inbreng te leveren.