Limburgse Watersysteem Analyse (LIWA)

Gepubliceerd op 10 juli 2020

foto 4 LIWA overhandiging

De Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben afgelopen jaar een Limburgse Integrale Watersysteem Analyse (LIWA) uitgevoerd. Een analyse  naar mogelijke maatregelen om te komen tot een klimaatbestendig, schoon en robuust watersysteem. Ook verschillende samenwerkingspartners zijn betrokken bij LIWA.

Robuustheid en veerkracht Limburgs Watersysteem: klimaatverandering

LIWA is de opvolger van Nieuw Limburgs Peil (NLP) en Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR).  De evaluatie van NLP geeft aan dat ruim 60% van de voorgenomen maatregelen, het merendeel technisch van aard, zijn uitgevoerd (2018). De thema’s waterkwaliteit, de samenhang tussen stedelijk en landelijk gebied en het opvangen van klimaatverandering bleven afgelopen jaren
echter onvoldoende belicht. Hier liggen nog grote opgaves die vragen om een krachtig verder herstel van de robuustheid en veerkracht van het Limburgse watersysteem.

Binnen LIWA zijn daarom maatregelen verkend die kunnen bijdragen aan een klimaatrobuust watersysteem. Nieuw in LIWA is de focus op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast biedt LIWA een integratiekader tussen de verschillende wateropgaven. In de verkenning is nadrukkelijk gezocht naar maatregelen die zo goed mogelijk bijdragen aan alle opgaven, zoals het verminderen van droogte (Deltaprogramma Hoge Zandgronden, Waterbeschikbaarheid, DHZ) en wateroverlast (Watersysteemtoets, Water in Balans), klimaatadaptatie (Deltaprogramma RuimtelijkeAdaptatie, DPRA), waterkwaliteit (KaderrichtlijnWater, KRW) en natuur (Natura 2000 en overige provinciale natuurgebieden).

Negen effectieve maatregelen

Voor LIWA is een systeemanalyse en verkenning van maatregelen uitgevoerd. Het geeft voor verschillende deelgebieden een overzicht van mogelijke maatregelen, de effecten die hiermee kunnen worden bereikt en de kosten daarvan: tabel Effectieve maatregelen LIWA.  De verkenning is vastgelegd in deze overkoepelende rapportage en uitgebreid in een technisch rapport (iReport). Het vormt een basis voor verdere prioritering van maatregelen die opgenomen worden in de water(beheer)programma’s van provincie en waterschap voor de nieuwe planperiode 2022-2027.

LIWA samenvatting en I-report

Het LIWA-rapport is een publieksvriendelijke samenvatting met daarin de belangrijkste uitkomsten van de Limburgse Integrale Watersysteem Analyse (LIWA). Het volledige rapport is beschikbaar als iReport.

Het iReport bevat een uitgebreidere beschrijving van de genomen tussenstappen en de bijbehorende resultaten. Daarnaast zijn resultaten van alle berekende scenario’s in kaarten beschikbaar
via de kaartenviewer, zie link rechts.