Herinrichting Gebied Kwistbeek in herfst van start

Gepubliceerd op 7 juli 2020

Impressie overloopgebied De Baendj

In het najaar start Waterschap Limburg met de herinrichting van Gebied Kwistbeek om een klimaatbestendige beek te kunnen realiseren. De kans op wateroverlast in het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo neemt daarmee aanzienlijk af. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg stelde daartoe vandaag het Projectplan Waterwet Herinrichting Kwistbeek vast. Op 23 juni stemde de raad van de gemeente Peel en Maas al in met het omgevingsplan voor Gebied Kwistbeek. Tijdens de planvorming zijn de inwoners en ondernemers vanhet gebied en gebruikers van de beek intensief betrokken. De definitief vastgestelde plannen liggen van 14 juli tot en met 24 augustus ter inzage.

“De afgelopen jaren heeft hevige regenval, een gevolg van klimaatverandering, regelmatig gezorgd voor wateroverlast in Baarlo. Om de kans daarop te verkleinen gaan we de Baendj inrichten als overloopgebied,” licht waterschapsbestuurder Josette Van Wersch de aanstaande werkzaamheden toe. “De stuw bij Dekeshorst gaan we verwijderen en op diverse plekken vervangen we duikers en versterken we oevers. Bij de watermolen in Baarlo komt een bypass te liggen omdat in die omgeving in het verleden ook wateroverlast is ervaren. In een eerdere fase van dit project zijn al bergbezinkbassins aan de Stogger gerealiseerd. Het was mooi om de betrokkenheid van de omgeving tijdens de planvorming mee te maken. Diezelfde betrokkenheid ervaar ik rondom het beheer en onderhoud van de beek.”

Impuls voor recreatie en biodiversiteit

“We grijpen de maatregelen om de kans op wateroverlast te beperken aan om de kwaliteit van het gebied op andere manieren te versterken,“ vult Paul Sanders, wethouder van gemeente Peel en Maas, aan. “Zo vergroten we de recreatieve mogelijkheden door bijvoorbeeld de aanleg van ommetjes en de inrichting van het kasteelpark. In de nieuwe situatie kunnen wandelaars bijna overal langs de Kwistbeek genieten. Samen met een van de werkgroepen van Gebied Kwistbeek gaan we onderzoeken hoe we de biodiversiteit in buffergebied Stogger verder kunnen vergroten.”

Pilot

Gemeente Peel en Maas is aangewezen als pilotgemeente in aanloop naar invoering van de Omgevingswet. Sanders: “Daarom mogen wij in dit project ervaring opdoen met het maken van een omgevingsplan. Omdat de Omgevingswet nog niet is ingevoerd, gaat het formeel om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit is een belangrijke stap naar het toekomstige omgevingsplan en sluit goed aan bij de ambities om tot een flexibel en toekomstgericht beleid en regelgeving te komen.”

Met Elkaar

Aan de werkgroepen die sinds de start van het project in 2018 actief zijn geweest, namen ondernemers, omwonenden, agrariërs, natuurorganisaties, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en andere belanghebbenden deel. Tijdens inloopavonden en via het online platform Met Elkaar zijn het gebied en andere geïnteresseerden geïnformeerd en konden suggesties worden aangedragen. 200 belangstellenden ontvingen regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang van het gebiedsproject. Op Met Elkaar zijn alle aangedragen ideeën, verslagen van bijeenkomsten en een toelichting op de gemaakte keuzes te vinden.

Water in Balans

Gebied Kwistbeek is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. In project Gebied Kwistbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente Peel en Maas, belangenorganisaties, natuurorganisaties en de LLTB. Het project wordt mede gefinancierd door het ELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Limburg.