Helderheid over tracékeuze voor dijkversterking en verlegging Arcen en Well


Well_GroeneRivier_5

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het voorkeursalternatief van de dijktrajecten Arcen en Well vastgesteld. Ook Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steunt de tracékeuze voor dijkverlegging (systeemmaatregel) in Arcen en Well uit het voorkeursalternatief. Daarmee is de weg vrij om een bestuursovereenkomst voor te bereiden en toe te werken naar de definitieve voorkeursbeslissing van de Minister om de planuitwerking te starten. Die mijlpaal volgt naar verwachting eind dit jaar.

Zowel in Arcen als in Well zijn de dijken niet sterk en hoog genoeg om de dorpen ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken versterkt worden. Naast het versterken van de dijken onderzocht het waterschap hier in opdracht van het Rijk ook dijkverlegging. Dit noemen we een systeemmaatregel. Dit is nodig om toekomstige hoogwaters op te kunnen vangen. In Arcen gaat het over het verleggen van de kering in Arcen-Noord. In Well over het herstellen van de zogenoemde Groene Rivier. De dijkversterkingen bij Arcen en Well zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Arcen: Droge voeten voor bewoners, bedrijven en de kasteeltuinen

Om te komen tot het voorkeursalternatief is veel gesproken en geluisterd naar de omgeving in Arcen. Veel wensen konden een plek krijgen in de plannen. Zo krijgen alle bewoners en bedrijven achter de kering een betere bescherming tegen overstromingen. In Arcen Zuid komen de Kasteeltuinen en de watermolen binnendijks te liggen en is grootschalige bomenkap voorkomen. In Arcen Midden loopt de kering door tuinen. Bewoners zien hier graag een zelfsluitende kering, maar dit blijkt vanwege de hoge kosten niet mogelijk. Bewoners proberen zelf financiële middelen te regelen voor deze duurdere kering, hiervoor hebben zij extra tijd gekregen tot 1 oktober. De ligging van de kering hebben de bewoners zelf, binnen bepaalde kaders, kunnen bepalen. De oplossing voor Alt Arcen en La Tour Meuse wordt onderdeel van de panden. Ook komt er een demontabele kering bij de Schanstoren, zodat het plein open blijft. In Arcen Noord wordt de kering verlegd (systeemmaatregel). Daarbij komen De Brouwerij, andere bedrijven en woningen binnendijks te liggen, zodat de bereikbaarheid is gewaarborgd en de woningen behouden blijven. Het Plan Hertogbroek kan gezien worden als mogelijke aanvulling, maar niet als een vervanging van de systeemmaatregel. Het plan is opgenomen in de zogenoemde ‘Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas’ en in het kader van het programma Integraal Rivier Management wegen betrokken partijen dit plan af. Naast de dijkversterking en de systeemmaatregel (dijkverlegging) werken we aan beekherstel bij de Lingsforterbeek in Arcen Zuid (bij de watermolen).

Well: sterke dijken en Groene Rivier

Ook in Well zijn veel gesprekken gevoerd met de omgeving om tot het voorkeursalternatief te komen. Rondom Elsteren en Oud Well komen hogere,  sterkere en deels nieuwe dijken. Nieuw Well wordt in de toekomst beschermd tegen het Maaswater met een eigen kering. Hierdoor wordt een oude Maasarm hersteld en ontstaat weer ruimte voor de Maas tussen Oud Well en Nieuw Well. Deze zogenoemde Groene Rivier zorgt daarmee voor het behoud van rivierbed en waterstandsverlagende effecten, die zijn meegenomen in de hoogteopgave van de dijken. De Groene Rivier is een zogeheten systeemmaatregel en vormt onderdeel van een pakket van maatregelen om Limburg hoogwaterveilig te krijgen. De onderdoorgang van de provinciale weg N270 (de inlaat van de Groene Rivier) wordt op termijn gerealiseerd, mogelijk gekoppeld aan groot onderhoud van de provinciale weg. De loop van de Wellse Molenbeek wordt aangepast, zodat deze in de Groene Rivier komt te liggen en via natuurgebied De Baend uitmondt in de Maas. Kasteel Well, de Kamp en vakantiepark Leukermeer worden met maatwerk beschermd tegen hoogwater. Meerdere overheden spelen een rol in de uitwerking. Waterschap, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat proberen in de uitwerking van deze gebiedsontwikkeling zoveel mogelijk de werkzaamheden en communicatie te combineren.