Groen licht voor start aanleg fietspaden tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

Gepubliceerd op 18 februari 2020

FIETSVERBINDING

Op vrijdag 14 februari heeft Provincie Limburg een subsidiebedrag van 2,36 miljoen euro voor het project ‘Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad’ goedgekeurd. Daarmee is groen licht gegeven voor de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen Parkstad en het Heuvelland voor woon-werk, school-thuis én toeristisch/recreatief fietsverkeer. Gedeputeerde Carla Brugman: “We willen in Limburg mensen vaker op de fiets zien. Een verbinding zoals de fietsroute Heuvelland-Parkstad is een belangrijke bijdrage daarin, zowel in het stimuleren van woon-werk verkeer als school-thuisroutes. Fietsen is naast gezond ook nog eens duurzaam.”

Doel
Met de aanleg van de fietsverbinding wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Pierre Verbraak, wethouder gemeente Voerendaal: “Hiermee stimuleren we niet alleen toekomstig gezond fietsen maar zorgen er direct voor dat er een veilige fietsverbinding ontstaat vanuit Gulpen via Ubachsberg naar Heerlen. Zeker vanuit Ubachsberg gaat daarmee een lang gekoesterde wens van een veilig fietspad voor de schoolgaande jeugd in vervulling”. Wethouder Jos Last van de gemeente Gulpen-Wittem onderstreept het belang van verbeteren van de verkeersveiligheid en het toekomstbestendig maken van deze fietsverbinding. Daarnaast geeft hij aan dat dit project nog meer kansen biedt: “ook toeristisch / recreatief gezien is dit project een goede ontwikkeling. Deze route vormt namelijk ook één van de mooiste routes die Gulpen-Wittem heeft, de route kent tal van mooie vergezichten.”

Wateroverlast
Daar waar mogelijk worden nevendoelen meegenomen, zoals het beperken van wateroverlast. Josette Van Wersch, bestuurslid Waterschap Limburg: “Er wordt 20.000m3 berging toegevoegd langs de Ruilverkavelingsweg. Daarmee realiseert het waterschap enkele doelstellingen uit het programma Water in Balans en zorgt de integrale aanpak ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met verschillende projecten.”

Financiën
Nu ook de provincie financiële ondersteuning heeft toegezegd zijn alle kosten die gemoeid zijn voor de aanleg van het fietspad gedekt met subsidies. Al in een eerder stadium heeft Gulpen-Wittem 1,25 miljoen euro, Voerendaal 1,90 miljoen euro en Heerlen 0,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de infrastructuur. Het waterschap stelt 2,2 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen die te maken hebben met wateroverlast. In totaal zijn de geraamde projectkosten circa 8 miljoen euro.

FIETS2

Planvorming
Het project betreft het tracé Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg (ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd) en het tracé Daelsweg. Samen vormen deze tracés een fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad. Op dit moment zijn de betrokken partijen bezig met de technische uitwerking van het ontwerp, de grondverwerving, de aanvraag van vergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen. Volgens planning wordt in 2021 gestart met de werkzaamheden.

Samenwerking
De samenwerking tussen de projectpartners is vastgelegd in een overeenkomst die op 22 maart 2018 door alle partijen is ondertekend.

Kijk voor de laatste stand van zaken rondom dit project of meer informatie op www.voerendaal.nl onder het kopje Projecten en Initiatieven.