Eerste fase wateroverlastmaatregelen Meerssen afgerond


JT Afronding project Waterbuffer Hoolstraat Waterval 0779 kleiner

Vandaag heeft aannemer Leenaerts uit Born de eerste fase van werkzaamheden afgerond die de wateroverlast bij hevige buien in Meerssen drastisch moeten verminderen. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf in september het startsignaal aan de Visweg in Meerssen.

In de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg in 2018 ondertekende, is de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is de capaciteit van 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er 3 nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging gerealiseerd. De kans op wateroverlast bij een toekomstige hevige bui is nu al aanzienlijk minder geworden. De werkzaamheden zijn mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 3 miljoen euro.

Mooie mijlpaal

Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg en wethouder Gerard IJff ronden graag de eerste fase samen officieel af: “Het is een mooie mijlpaal”, zegt Van Wersch, “We zijn er nog niet, maar we kunnen met het afronden van deze werkzaamheden voor veel inwoners  gelukkig al heel wat zorgen wegnemen. We zetten als waterschap nu de volgende stappen maar gaan er ook vanuit dat de andere partijen en de inwoners van Meerssen ieder hun steentje bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast.” Wethouder Gerard IJff voegt hieraan toe: “Ik ben blij dat deze belangrijke eerste stappen zijn gezet in de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen. Ondanks dat de overlast nu al aanzienlijk minder zal worden, kunnen we niet stil gaan zitten. We moeten sámen de schouders zetten onder verdere maatregelen. Ook onze inwoners dragen hier hun steentje aan bij door bijvoorbeeld hun perceel te vergroenen, te ontstenen of hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Samen gaan we deze strijd verder aan!”


Vervolg

In 2022 levert het waterschap nog eens 5 nieuwe regenwaterbuffers op en zijn de 3 nooddammen bij Waterval vergroot. Het waterschap werkt nu aan de voorbereiding van deze tweede fase.


Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans