Duidelijkheid over dijkontwerp in Nieuw Bergen


Maasdal Bergen - Aeropicture

Terrassenlandschap en bomen blijven zoveel mogelijk in tact.

In Nieuw Bergen wordt de dijkversterking aangepast zodat enkele waardevolle landschapselementen behouden kunnen blijven. Kenmerkende steilranden blijven in tact en de bomenkap kan worden ingeperkt. Ook zal het dijktracé 30-35 cm lager worden uitgevoerd. Dit hebben Provincie Limburg, gemeente Bergen en Waterschap Limburg besloten. Hiermee blijft een aantal voor de gemeente Bergen belangrijke landschapselementen behouden en tegelijkertijd wordt gezorgd voor de noodzakelijke wettelijke hoogwaterveiligheid. De dijkversterking bij Nieuw Bergen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Carla Brugman, gedeputeerde Water van Provincie Limburg: “De dijkversterking is een ingrijpende opgave in dit voorheen onbedijkte Limburgse landschap. Dit was een van de redenen voor de Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid. Het is mooi dat we er nu samen in geslaagd zijn om het waardevolle landschap op cruciale plekken te behouden zonder afbreuk te doen aan de hoogwaterveiligheid in het Maasdal”.

Voor Nieuw Bergen hebben overheden afgelopen voorjaar besloten om bij uitzondering te kijken naar een kortere levensduur van dijken van 25 jaar in plaats van 50 jaar. Die kortere levensduur levert in Nieuw Bergen voor nu een dijkverlaging van circa 15 cm op, dit als gevolg van de Bestuursopdracht Hoogwaterveiligheid in op dracht van de Provincie Limburg. Daarnaast zijn voor Nieuw Bergen de meest recente inzichten toegepast bij de berekening van de benodigde hoogte van de dijk.  Deze aanpassing leverde circa 20 cm dijkverlaging op in Nieuw Bergen.  In het ontwerpproces van de andere Limburgse dijkversterkingen zullen deze meest recente inzichten ook worden meegenomen. Per plek kan dat tot een andere uitkomst leiden. “Het is mooi dat we deze hoogte-aanpassing konden doorvoeren. Want als waterschap willen we veilige dijken, maar niet hoger dan noodzakelijk. Waarbij we rekening houden dat de dijken tenminste tot 2050 voldoen.” vertelt Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg. Met behulp van een aantal dijkendeskundigen is het gelukt om de dijken, met de aangepaste hoogte, zodanig in te passen dat de impact op het landschap wordt verkleind.

“Gemeente Bergen heeft een duidelijke ambitie om de landschappelijke kwaliteit van het Maasdal te versterken. We hebben daarom gekeken hoe we de belangrijke dijkversterkingsopgave kunnen combineren met behoud van het bijzondere terrassenlandschap en de waardevolle bomen in het gebied.”, zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen.

Oplossingen zijn gevonden voor het dijktracé ter hoogte van industrieterrein De Flammert. Hier zou een voor het Maasdal kenmerkende steilrand inclusief begroeiing door de dijkversterking worden aangetast. Vanwege de lagere benodigde dijkhoogte kan de rijksweg hier nu als kering worden gebruikt. Daardoor wordt enkele honderden meters dijk ‘uitgespaard’ en blijft dit gebied in tact. In de buurt van de Lindenlaan kunnen enkele extra bomen worden gespaard rondom de op- en afritten van de dijk. En tenslotte kunnen de aansluitingen op de hoge grond ten zuiden van de Lindenlaan en ten noorden van de steenfabriek enkele tientallen meters korter worden wat ook weer leidt tot een geringere impact op het landschap.