Aanleg landschappelijke hoogwatergeul in Valkenburg voorkomt wateroverlast


valkenburg 3

Binnenkort begint aannemer Kurvers in opdracht van Waterschap Limburg met  voorbereidende werkzaamheden aan de Geul in de omgeving van Par’Course in Valkenburg. 16 november is de gunning definitief. Het doel van de werkzaamheden is om waterafvoer bij hevige regenval te verbeteren waardoor wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen wordt. Daarnaast wordt achterstallig onderhoud aan de kademuren weggewerkt en een vismigratieknelpunt opgeheven waardoor vissen beter stroomopwaarts de Geul door kunnen zwemmen.

De hoogwatergeul

Een deel van de Geul, vanaf de Polfermolen tot aan de voormalige Bierbrouwerij de Leeuw, nu bekend als Par’Course, kan op dit moment niet genoeg regenwater afvoeren. Om wateroverlast in de toekomst te beperken wordt een hoogwatergeul aangelegd. Hierdoor kan meer water afgevoerd worden bij hevige regenbuien. De hoogwatergeul wordt gegraven op het voorterrein van de oude Leeuw brouwerij. In de buurt van de toekomstige hoogwatergeul is afgelopen jaar door de gemeente een parkeerplaats aangelegd en heeft projectontwikkelaar Wyckerveste een visvijver gerealiseerd. De parkeerplaats en de visvijver zijn zo ontworpen dat ze niet onder water lopen bij hoge afvoeren. Er wordt verwacht dat er een paar keer per jaar water door de hoogwatergeul afgevoerd zal worden.

Verbeteren van vismigratie

In de bodem van de Geul is een aantal obstakels aanwezig waardoor vissen, zeker bij lage waterstanden, niet goed  stroomopwaarts kunnen zwemmen. De bodem zal vlakker gemaakt worden met grind zodat vissen hier makkelijker overheen kunnen zwemmen en door de rest van de Geul stroomopwaarts kunnen trekken. Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: “Wij werken hard aan het opheffen van vismigratieknelpunten zodat het leefgebied van vissen groeit en vissen beter de kans krijgen om de paaien”.

Achterstallig onderhoud

Vanaf de Polfermolen tot aan de Molentak Kruitmolen is de oeverbescherming van de Geul in verval geraakt. De kademuren zijn op sommige plaatsen in slechte staat. Naast de aanleg van de hoogwatergeul wordt het achterstallig onderhoud aan de bestaande kademuren, in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul, weggewerkt. Ook worden bij het gedeelte van de Geul, tussen de Polfermolen en de Molentak Kruitmolen aan twee kanten nieuwe stapelmuren gebouwd om de oever te beschermen tegen afbrokkelen.

Aanvullende voorzieningen

De uit te voeren werkzaamheden maken onderdeel uit van een groter geheel. Door de gemeente Valkenburg aan de Geul is in samenwerking met de Provincie Limburg en projectontwikkelaar Wyckerveste een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het gehele gebied van de voormalige Leeuw bierbrouwerij: Par’Course.

Naast de werkzaamheden aan de Geul zal gelijktijdig een opwaardering plaatsvinden van de oprijlaan naar Par’Course en worden er verbindingen naar bestaande wandelpaden gerealiseerd. Ook wordt er een regenwaterbuffer aangelegd die aangesloten wordt op de hoogwatergeul. Deze regenwaterbuffer zorgt voor de opvang van het regenwater dat afgekoppeld wordt in de bovenliggende woonwijk Broekhem-Zuid.

Wethouder Carlo Vankan is blij dat de wateroverlast nu kan worden aangepakt. “De wateroverlast in dit gebied was voor de omwonenden in het verleden vaak een probleem. Ik ben blij dat we dit nu samen met het Waterschap Limburg op deze wijze kunnen oplossen.”


Meer informatie