Waterschap Limburg neemt aanvullende maatregelen voor Limburgs grondwaterpeil

Gepubliceerd op 26 september 2019

plaatsen stuw Aalsbeek_laagwater_LR

Waterschap Limburg neemt de komende tijd extra maatregelen om de gevolgen van de aanhoudende droogte te bestrijden. De maatregelen zijn erop gericht om water langer in Limburg vast te houden, zodat de grondwaterstanden aangevuld worden. Har Frenken (bestuurder Waterschap Limburg): ”De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar. Voor het derde jaar op rij is het droog. Temperatuurrecords werden deze zomer regelmatig gebroken en de neerslag die er valt, valt te vaak in de vorm van extreme hoosbuien. Daardoor krijgt water niet de tijd om in de grond te trekken en het grondwater aan te vullen. Er staan dan ook een kwart meer beken droog dan in een normale zomer. De opgave om het grondwaterpeil aan te vullen is een grote, we doen een beroep op onze omgeving om samen het Limburgs grondwater weer op peil te krijgen.”

Met de omgeving voor de omgeving

Waterschap Limburg neemt verschillende maatregelen om water langer vast te houden. Zo staan de stuwen van Waterschap Limburg al vanaf 2018 in de hoge zomerstand. Dat betekent dat water langer in de beken wordt vastgehouden. Ook het maaibeleid van het groen, in en naast de beken, is aangepast. Op plekken waar dit zonder risico op wateroverlast kan, wordt er niet gemaaid. Daardoor stroomt water minder snel weg en is er meer tijd voor het water om de bodem in te dringen. Har Frenken: ” Droogte is een relatief nieuw probleem. Ons watersysteem is er van oudsher op gericht om water zo snel mogelijk af te voeren om wateroverlast tegen te gaan. Nu water schaarser is moeten we maatregelen nemen om water langer vast te houden, zodat het de bodem kan indringen.” Een van die maatregelen is het aanbrengen van een waterinlaat in systemen die er voorheen op gericht waren water af te voeren. Zo heeft Waterschap Limburg afgelopen week een waterinlaat in gebruik genomen waarmee rond de 300 kuub water per uur in het beeksysteem van de Uffelse beek in Midden-Limburg wordt gelaten. Frenken: “We willen ons watersysteem nog efficiënter inzetten in tijd van droogte. Onze medewerkers beoordelen op welke plekken water ingelaten kan worden, waar peilen hoger gezet kunnen worden, waar we tijdelijke buffers kunnen aanleggen of waar we misschien wel grond onder water kunnen zetten om in de bodem te laten infiltreren. Daarnaast doen we ook een beroep op onze samenwerkingspartners zoals de agrarische sector, provincie, gemeenten, natuurorganisaties en het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat iedereen probeert, daar waar dit kan, water langer vast te houden.”

Brieven, informatiebijeenkomsten en kennisoverdracht

Waterschap Limburg gaat samen met partnerorganisaties aan tafel om te kijken welke extra maatregelen er verder mogelijk zijn in het kader van de droogtebestrijding. Zo ontvangen alle agrariërs die beschikken over peil gestuurde drainagesystemen en zogenaamde ‘boerenstuwtjes’ een brief van het waterschap, waarin aangegeven wordt dat de zomerpeilen gehandhaafd moeten worden. Har Frenken: “Waterschap Limburg biedt haar expertise aan om mee te denken met organisaties die praktische of creatieve oplossingen hebben in hun eigen watersystemen om extra water te bufferen. Ook houden we informatiebijeenkomsten in de provincie om informatie te geven over droogtemaatregelen.”

Foto 2 waterinlaat_Uffelsebeek_LR