Overstort met helofytenfilter verbetert waterkwaliteit Rode beek

Gepubliceerd op 13 maart 2019

jabeek

De nieuwe gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg werken samen aan een primeur: voor het eerst wordt er in Limburg  overstortwater vanuit het riool gezuiverd met een helofytenfilter voordat het geloosd wordt op de Rode beek.

De gemeente Beekdaelen is onlangs ontstaan door een fusie vanuit de gemeenten Onderbanken,  Nuth en Schinnen. Met de voormalige gemeente Onderbanken had het waterschap een intentieovereenkomst “Stimulering aanpak overstorten” gesloten over het realiseren van de wettelijke KRW-doelstellingen (de Europese Kaderrichtlijn Water, deze schrijft voor dat de Europese wateren over een bepaalde kwaliteit moeten voldoen) door het aanpakken van rioolwater overstorten. Dat betekent dat er maatregelen worden genomen om lozingen via de overstorten vanuit het gemeentelijk rioolstelsel te voorkomen én de kwaliteit van het overstortwater te verbeteren. Uiteindelijk doel is het verbeteren van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Rode beek.

Voor een overstort in Jabeek die afwatert op de Quabeeksgrub en zo op de Rode beek worden nu  voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een groene waterberging met een aflopende bodem naar een helofytenfilter. Dit filter bestaat uit een rietveld dat in een laag grof zand wordt aangelegd en afgedekt met een grindlaag. Het helofytenfilter zorgt zo voor een natuurlijke zuivering van het overgestorte rioolwater waarna het water afstroomt naar de beek. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het waterschap is vanuit het bewaken van de waterkwaliteit van de Rode beek betrokken vanuit accountmanagement, ecologie, beheer en vergunningverlening. Jeannette Quadvlieg ‘Door de gekozen aanpak kunnen we tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten een project realiseren dat bijdraagt aan het verbeteren van de ecologie, een duurzame en robuuste waterketen en het versterken van de recreatieve functie.’

Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Remy Sleijpen: “Fijn dat we samen met de gemeente de waterkwaliteit van de Rode beek verder kunnen verbeteren. Het bijzondere aan deze locatie is de toepassing van een helofytenfilter waardoor het overstortwater eerst gezuiverd wordt voordat het loost op het oppervlaktewater. Dat is voor zover ik weet het eerst dat een helofytenfilter voor overstortwater vanuit het rioolsysteem wordt toegepast in Limburg. Dat betekent ook dat wij goede  afspraken maken over het monitoren van het functioneren van de voorziening.”