Nieuwe stap naar sterkere dijken in Heel en Beesel

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Beesel_dijk11_GerPeeters_klein

Er is een nieuwe stap gezet in de dijkversterkingen bij Heel en Beesel. De komende weken wordt gestart met de gesprekken over eventuele grondaankopen met grondeigenaren in Heel en Beesel langs de dijken. Het gaat om aankoop van grond die permanent nodig is of de huur van tijdelijke grond om de werkzaamheden mogelijk te maken. Ook vinden diverse veldonderzoeken plaats en worden vergunningen aangevraagd. Waterschap Limburg legt in het tweede kwartaal 2019 voor beide dijktrajecten het ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage.

De te versterken dijken in Heel en Beesel zijn respectievelijk circa 3.600 meter en circa 1.200. De omgeving is afgelopen jaren intensief betrokken bij de plannen. Het waterschap is voornemens de komende periode een aannemer te contracteren om de uitvoering voor te bereiden en te realiseren. Er wordt met circa 40 grondeigenaren een gesprek gevoerd. Zij worden hiervoor persoonlijk door het waterschap benaderd.

Veldonderzoeken

Ook dit jaar vinden veldonderzoeken plaats om te komen tot een optimaal ontwerp voor de dijkversterking. In Heel en Beesel gaat het de komende maanden om bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Het laatste is nodig om veilig werken mogelijk te maken. Ook onderzoek naar flora en fauna vindt plaats. Dit is nodig om tijdens de uitvoering ontheffing van de Wet Natuurbescherming te krijgen voor de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar roofvogels, uilen, bevers, dassen en planten.

Projectplan Waterwet

Rein Dupont, bestuurder Waterschap Limburg: “In een relatief korte periode en volgens een zorgvuldig proces slagen we erin om de ontwerp projectplannen Waterwet op te stellen.” In dit plan staat een beschrijving van het werk en de manier waarop het waterschap de werkzaamheden uitvoert. in het tweede kwartaal 2019 legt Waterschap Limburg de projectplannen Waterwet voor Heel en Beesel gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens die periode organiseert het waterschap inloopavonden om de plannen toe te lichten. Betrokkenen kunnen de plannen inzien en een zienswijze indienen.