Verlaging Dam Lateraalkanaal biedt nieuwe kansen

Gepubliceerd op 19 maart 2018

ondertekening_overeenkomst

Verlaging van de oostelijke dam van het Lateraalkanaal kan in hoogwatersituaties een daling van de waterstand opleveren tot ongeveer 20 centimeter. Dat is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van de Gemeente Roermond, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg. Uit dit verkennend onderzoek bleek dat er geen negatieve effecten zijn. De kosten voor het verlagen van de dam en de aanleg van een fietspad bedragen ongeveer 4 miljoen euro.

Intentieovereenkomst

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek hebben de Gemeente Roermond, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Waterschap Limburg vandaag een intentieovereenkomst gesloten. Zij gaan hiermee een inspanningsverplichting aan om te zorgen voor het verlagen van de dam langs het Lateraalkanaal in Roermond. Eerst wordt de maatregel uitgewerkt in een definitief plan. Dit zorgt voor inzicht in de financiële, technische en planologische randvoorwaarden en eisen vanuit wet- en regelgeving. Ook onderzoekt men de mogelijkheden om de maatregel te financieren. Het is de bedoeling dit plan binnen een jaar klaar te hebben. Vanwege de positieve resultaten van het uitgevoerde onderzoek is ook het Waterschap Limburg als beheerder van de waterkeringen in Limburg betrokken.

Reacties

"Voor de komende 50 tot 100 jaar wordt hard gewerkt aan de Maasveiligheid, ook in Midden-Limburg. Met het verlagen van de dam langs het  Lateraalkanaal wordt een belangrijke bijdrage aan deze lange termijn opgave gerealiseerd. Daarnaast biedt de maatregel ruimte voor meer toeristisch recreatieve ontwikkelingen in het Maasplassengebied. Die worden door de regio al lange tijd gewenst. Door de aanleg van een fietspad op de verlaagde dam wordt ook een veilige en vrij liggende fietsverbinding tussen Heel en Roermond gerealiseerd”, aldus wethouder Raja Fick.

Gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg vult aan: “Als fietsprovincie bij uitstek zijn we blij met een nieuwe route door dit mooie gebied en het scheppen van mogelijkheden voor toeristische-recreatieve ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het actieplan Midden- en Noord Limburg”. 
Karin Weustink, directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland: “Hoogwaterveiligheid is een groot goed en is één van onze kerntaken, maar wij zijn niet blind voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De daling van de waterstand, die we met dit project kunnen realiseren, zorgt voor een betere hoogwaterveiligheid. Daarom kijken we samen met onze partners naar de mogelijkheden”.

Bestuurslid Rein Dupont van Waterschap Limburg besluit; “Het voorstel om de dam bij het Lateraalkanaal te verlagen zorgt ervoor dat het water niet alleen via de Maas, maar ook door het kanaal kan wegstromen. Het water kan zo beter worden afgevoerd met als gevolg dat de hoogwaterstand wordt verlaagd. Dit helpt zeker als we naar het totale watersysteem van de Maas en haar omgeving kijken. Een ontwikkeling die we als Waterschap Limburg toejuichen om zo het gewenste waterveiligheidsniveau in Limburg te bereiken”.