Vanaf 18 juni onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor Noord- en Midden-Limburg

Gepubliceerd op 13 juni 2018

Onttrekken uit beek

Waterschap Limburg stelt op 18 juni, 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg om akkers en weilanden te beregenen. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2018.

Hoewel er, vooral in Zuid-Limburg, de afgelopen weken veel wateroverlast is geweest door hoosbuien, is het al een langere periode droog en warm. Hierdoor is het waterpeil in het noorden en midden van de provincie flink verlaagd. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.

Veranderende klimaat

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “We zijn in het zuiden van de provincie nog bezig met de gevolgen van de extreme wateroverlast van de afgelopen weken. Tegelijkertijd zien we dat het extreem droog wordt door de aanhoudende warmte en droogte. Dit soort extreme weersituaties gaan we in de toekomst steeds vaker zien door het veranderende klimaat”.

Uitzonderingen op het verbod

1. Beken met voldoende afvoer
Er zijn beken in Noord- en Midden-Limburg die altijd voldoende afvoer hebben. Voor deze beken geldt het verbod niet. Het gaat om: de Niers, de Swalm, de Heukelomsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de Eckeltsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (het gedeelte tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren) en de Boschmolenplas.

2. Weidepompen voor veedrenking en onttrekkingen uit grondwater

3. Onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten
Het verbod geldt niet voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Aanvragen ontheffing

Het is mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan te vragen als nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.

Controles

Vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater ontvangen een brief van het waterschap over het verbod. Ook informeert het schap betrokken instanties. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod.

Overige maatregelen

Het waterschap houdt de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor.

Meer informatie en melden

Mensen met vragen over het onttrekkingsverbod kunnen zich melden bij Waterschap Limburg, T: (088) 88 90 100, E: info@waterschaplimburg.nl
Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water (0800) 0341, 24 uur per dag.