Hoogveenherstel afgerond in de Pelen

Gepubliceerd op 5 april 2018

oplevering4april

Met een kleine honderd aanwezigen, gevarieerde vraaggesprekken en een unieke wandeling door het gebied, werd woensdag 4 april het LIFE+ hoogveenherstelproject in de Deurnsche Peel en Mariapeel opgeleverd. Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en andere betrokken partijen stonden stil bij de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Marcel Vermeulen, projectleider Staatsbosbeheer, trapte de bijeenkomst af en zoomde in op de werkzaamheden die de afgelopen jaren in de natuur van Deurnsche Peel en Mariapeel zijn uitgevoerd. Het watersysteem is aangepast, zodat water langer in het gebied blijft en het waterpeil kan stabiliseren voor de veengroei. Hiervoor zijn bijvoorbeeld 8 kilometer kades en 70 dammen aangelegd, 25 stuwen en duikers geplaatst en 40 kilometer sloten verondiept. Tevens zijn in de Mariapeel over een gebied van 300 hectare de trosbosbesstruiken verwijderd, die het gebied overwoekerden. Zodra het terrein wat droger is, zal de laatste kade buiten het natuurgebied bij de Zwarte Plakweg worden afgewerkt. Tot half september kunnen nog kleine herstelwerkzaamheden plaatsvinden door de aannemer.

Resultaten voor mens en natuur

Gedeputeerde Johan van den Hout van provincie Noord-Brabant benadrukte in zijn verhaal vooral de resultaten voor mens en natuur. ‘’Door deze herstelwerkzaamheden blijft de bijzondere natuur in de Peel in stand. Het landschap blijft open en daarnaast recreatief aantrekkelijk. In de Peel werken we daarnaast met diverse partijen samen aan het instandhouden van cultuurhistorische elementen en zonering van de recreatiestromen. Zodat het beleven én het ontwikkelen van kwetsbare natuur samen kan gaan.’’

Gedeputeerde Hubert Mackus stipte vooral de grensoverschrijdende samenwerking aan. ‘’ LIFE+ is de start geweest voor een krachtige natuurimpuls én voor de verdere ontwikkeling van de Peelvenen! Een grensoverschrijdende samenwerking die nu al heeft geleid tot mooie resultaten. Dit is een van de grootste natuurherstelprojecten dat we in het kader van de PAS financieren.’’

Nazorg

Staatsbosbeheer gaat de ontwikkelingen de komende jaren volgen en langzaam het waterpeil in de Mariapeel opzetten. Ook de nazorg van de trosbosbesstruiken ligt bij Staatsbosbeheer. Marc de Wit, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant: ‘’ Staatsbosbeheer is erg trots om zo’n prachtig gebied als de Pelen te mogen beheren. Het is nu de taak om de nazorg goed op te pakken. De beheerseenheid is hiermee al gestart en gaat hier komende jaren mee verder om te voorkomen dat het gebied opnieuw dichtgroeit’’. Tevens bedankte Marc de Wit namens alle partners de Begeleidingsgroep Uitvoering LIFE+ Mariapeel, waar afscheid van werd genomen. De begeleidingsgroep is in 2015 in het leven geroepen en heeft de uitvoering van het hoogveenherstelproject met diverse adviezen ondersteunt.

Betrokken partners

Gezien het internationale belang van dit Natura 2000 gebied is het project ondersteund door het LIFE-programma van de EU. Staatsbosbeheer werkte in dit project samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg. Beide provincie zijn ook belangrijke financiers van dit hoogveenherstelproject.

Daarnaast hebben ze een belangrijke rol gehad in het verkrijgen van de EU-subsidie voor de beide LIFE+ projecten. Voor het herstel van het Jaagpad is Waterschap Aa en Maas financier geweest. Waterschap Limburg is partner geweest voor regulering van het watersysteem.

Publieksdag 15 september

Ook in het nabijgelegen natuurgebied van de Groote Peel zijn de hoogveenherstelwerkzaamheden zo goed als afgerond. Beide LIFE+ projecten vieren dit op 15 september met een publieksdag in en om buitencentrum de Pelen. Vanuit de thema’s natuur, recreatie én cultuurhistorie worden de Pelen belicht als één geweldig natuurgebied waar van alles te beleven valt. Meer informatie wordt de komende maanden via lokale- en regionale media gecommuniceerd en ook via de website www.peelvenen.nl

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.
Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met de Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg.