Groen licht voor Lob van Gennep

Gepubliceerd op 28 november 2018

Lob-Maas-Niers2

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT besloten tot de start van de verkenning Lob van Gennep en stelt het benodigde budget beschikbaar. De verkenning maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en start zodra het dijktraject (als onderdeel van de Lob van Gennep) in de programmering is geborgd. Het besluit van de minister is een belangrijke stap in het proces om te komen tot duidelijkheid over de functie van het gebied. De Lob van Gennep ligt van origine in het winterbed van de Maas. Bij extreem hoog water wordt het gebruikt voor waterberging en tegelijkertijd is het ook door dijken beschermd tegen hoogwater van de Maas. Een bijzondere situatie.

Verbinden waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

De Lob van Gennep is een uitgestrekt gebied benedenstrooms van Gennep tot aan Mook in de overgang van de Limburgse Maasvallei naar de Brabantse en Gelderse Bedijkte Maas. De verkenning richt zich op drie doelen. Het gebied beter beschermen tegen hoogwater, het bergen van water én het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De Lob van Gennep is immers een gebied met grote landschappelijke kwaliteiten, zoals het unieke Niersdal, de Maaskemp, het Genneperhuis, Koningsven-De Diepen, Mookerplas en het Middelaarshuis. Door het verbeteren van waterveiligheid ontstaan hier kansen voor recreatie, toerisme en landschap.

Waterberging en dijkversterking

De Lob van Gennep is een laagte in het landschap die veel water kan bergen. Bij extreem hoog water stroomt Maaswater het gebied in en wordt daar tijdelijk geparkeerd. Daardoor daalt de waterstand in de Maas benedenstrooms van de Lob aanzienlijk. Tot aan de Biesbosch, circa 200 km, is minder dijkverhoging nodig en kunnen landschappelijk bijzondere dijkvakken behouden blijven. De dijken in de Lob van Gennep voldoen niet aan de wettelijke normen uit de Waterwet en moeten verhoogd en versterkt worden. De hoogte en locatie van de dijken maken onderdeel uit van de verkenning. Beide zijn namelijk van invloed op de hoogwaterbescherming en de werking van de Lob van Gennep als waterbergingsgebied. Een ingewikkelde puzzel.

Stap voorwaarts in langlopend dossier

Rein Dupont, bestuurder Waterschap Limburg: “Al jaren buigen partijen zich over de complexiteit van de Lob van Gennep. En niet voor niets. Het is een dossier met vele belangen en wederzijdse afhankelijkheden en kansen. Ik ben dan ook extra trots op de stap die nu is gezet. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk werken samen in deze verkenning om alle relevante feiten op tafel te krijgen om te komen tot mogelijke oplossingen en kansen voor het gebied. En dat Waterschap Limburg hier de trekker van wordt, is een mooi compliment.” Rob Peperzak, wethouder gemeente Gennep en Geertjan Wienhoven, wethouder Mook en Middelaar : “De Lob van Gennep levert gemeentelijke meekoppelkansen op voor zowel Gennep als Mook en Middelaar. Deze verkenning geeft ons hopelijk de langverwachte duidelijkheid over de functie van het gebied voor hoogwaterbescherming, en daarmee over de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Alle partijen tonen commitment om samen tot oplossingen te komen. Ook een financieel commitment, omdat Rijk en regio samen € 160 miljoen bijdragen aan verkenning, planuitwerking en uitvoering van de Lob van Gennep.”