Belastingaanslagen Waterschap Limburg vanaf deze week op deurmat

Gepubliceerd op 27 februari 2018

euros (Breedbeeld)

De aanslag waterschapsbelastingen valt vanaf deze week bij alle Limburgers op de deurmat. De tarieven dragen -net als de eind vorig jaar vastgestelde begroting- duidelijk het stempel van de klimaatverandering. Het waterschap investeert de komende jaren veel geld om Limburg te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat waarbij wij diverse doelen nastreven: voorkomen wateroverlast, droogte en hittestress. Deze investeringen worden deels betaald door subsidies en deels door bijdragen van de Limburgers in de vorm van belastingen.

Het klimaat verandert in hoog tempo. De buien die voor 2050 zijn voorspeld, zijn ruim een jaar geleden al gevallen. Zo werd 2017 lange tijd gedomineerd door droogte. De  onvoorspelbaarheid en heftigheid van het klimaat nemen naar verwachting verder toe. Naast de zaken die het waterschap en andere overheden aanpakken, zullen ook burgers en bedrijven maatregelen moeten nemen om “waterklaar” te zijn.

Belangrijkste maatregelen

  • Het actieprogramma “Water in Balans” streeft ernaar om samen met partners in de regio een watersysteem te realiseren dat wateroverlast ten gevolge van extreme regenval en ook droogte goed kan verwerken. We gaan door met het oplossen van knelpunten, de aanleg van retentiegebieden in beekdalen en het beschermen van bebouwd gebied tegen wateroverlast conform de norm van 1:100 (de statistische kans dat er eens per 100 jaar wateroverlast optreedt). Ook investeren we extra in het beheer en onderhoud van onze dijken, stuwen, gemalen, duikers en beken. Om wateroverlast te voorkomen, gaan we vroeger in het seizoen en ook méér maaien. In 2018 voeren we ongeveer 15 km beekherstel uit. Hiermee liggen we op schema voor het bereiken van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Verder breiden we de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater Limburg breed uit. Samen met gemeenten stimuleren we burgers en bedrijven om zoveel mogelijk regenwater zelf op te vangen zodat het niet in het riool terechtkomt.
  • Tot 2021 worden ongeveer 70 km dijken aangelegd en verbeterd. In 2018 gaat om dijktrajecten bij Ohé en Laak, Grevenbicht-Roosteren (afronding) en Afferden, Bergen, Mook, Lottum en Grubbenvorst (start werken). De wettelijke beoordeling van de dijken gebeurt volgens een compleet nieuwe norm en systematiek.
  • Vanuit de zorgplicht voor de waterkeringen inventariseren we de staat van onderhoud van de keringen en welke acties nodig zijn. Dat geldt ook voor onze stuwen, pompgemalen, duikers, beken, oevers en onderhoudspaden. Een goede staat van onderhoud is immers essentieel om het watersysteem klimaatrobuust te maken en te houden. De bestrijding van exoten zoals de Japanse duizendknoop vraagt steeds meer aandacht. De Japanse Duizendknoop groeit razendsnel, verdringt bestaande planten en kan door scheuren van funderingen groeien en asfalt breken. Dit is nadelig voor de grasmat en de erosiebestendigheid van de dijken.
  • Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties lozen steeds minder fosfaat en nitraat en gebruiken steeds minder energie. Uiteindelijk zullen we evenveel energie opwekken dan we gebruiken. Zo is er 13 miljoen geïnvesteerd in zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en op het hoofdkantoor in Roermond.  Ook winnen we bruikbare grondstoffen terug uit het afvalwater en gebruiken bedrijven een deel van het gezuiverde water als proceswater. Het zuiveringsslib wordt voor 75% hergebruikt en ingezet as brandstof voor de ovens van de cementindustrie. Samen met gemeenten en onze uitvoeringsorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg onderzoeken we hoe we de aanvoer van het rioolwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties slimmer kunnen  sturen via een gemalenbeheersysteem en verbeterde automatisering.

Realistische verhoging belastingtarieven

Onze voorgangers kenden een sober financieel beleid en Waterschap Limburg gaat hiermee door. Voor de stijging van de tarieven zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Om de tarieven te dempen, zetten onze voorgangers samen met het sobere beleid hun financiële egalisatiereserves in, waardoor de lastendruk voor de burgers verminderd werd. Helaas zijn deze reserves nu uitgeput. Om Limburg klimaatrobuust te maken moeten we meer investeren en dit leidt tot hogere tarieven. Overigens behoren de Limburgse waterschapsbelastingtarieven tot de laagste van Nederland. De tarieven zien er als volgt uit:

belastingtabel