Waterveiligheidsnormen


Een van de taken van ons waterschap is het beperken van wateroverlast. Er zijn echter grenzen aan de bescherming die we kunnen bieden. Wateroverlast is nu eenmaal nooit volledig uit te sluiten.

De gevolgen van wateroverlast kunnen verschillen. Zo leidt een overstroming in een woonwijk waarbij water de huizen binnenstroomt normaal gesproken tot meer schade dan als een weiland tijdelijk onder water staat. Hier houden we in Nederland rekening mee: hoe groter de gevolgen, des te kleiner de kans op wateroverlast mag zijn. Op basis van dit uitgangspunt, zijn normen opgesteld waaraan het stelsel van beken, sloten, grubben, kanalen, rivieren, (het ‘watersysteem’) waarvoor het waterschap verantwoordelijk is, moet voldoen.

Normen vastgesteld door provincie

De normen zijn vastgesteld door de Provincie Limburg. Voor Waterschap Limburg vormen deze normen de eisen waar het watersysteem aan dient te voldoen. Voor locaties waar nog niet aan de norm voldaan wordt, werkt het waterschap aan het oplossen van deze wateroverlastknelpunten.

Wilt u weten welk beschermingsniveau voor uw perceel of percelen geldt? Kijk dan op Atlas Limburg (prvlimburg.nl). Onder het kopje Omgevingsverordening vinkt u kaart 03 'Omgevingswaarden wateroverlast' aan.

waternormeringen artikel

Let op: deze normering zegt alleen iets over de bescherming tegen wateroverlast vanuit het watersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Deze normen gaan niet over plaatselijke wateroverlast vanuit bijvoorbeeld de riolering. Ook gaat deze normering niet over de keringen langs de Maas.


Informatie voor het algemeen bestuur

Lees hier de informatie voor het algemeen bestuur over de waterveiligheidsnormen.

Wateroverlast voorkomen

Lees wat u kunt doen om wateroverlast te voorkomen.