Nieuwe Pater Sangersbrug: een duurzame verbinding


Vandaag is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met de ondertekening van een intentieovereenkomst voor de vernieuwing van de Pater Sangersbrug. Deze waardevolle brug is een symbool voor beide Limburgen. Sinds 1952 verbindt de brug Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL), en speelt de brug een cruciale rol in de grensoverschrijdende mobiliteit. Door de veroudering en schade door de hoogwaters van 2021 is de brug aan vervanging toe. Daarom komt er een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige Pater Sangersbrug.

Aan de Gemeenschappelijke Maas werken Vlaanderen en Nederland al heel wat jaren samen. Het gemeenschappelijk beheer van de rivier heeft geleid tot een succesvolle samenwerking op het gebied van waterbeheer en infrastructuur. Deze sterke band en gedeelde ervaring worden nu voortgezet in het project voor de nieuwe Pater Sangersbrug. Zo blijft de grensoverschrijdende samenwerking aan de Gemeenschappelijke Maas een voorbeeld voor andere regio’s.

Ondertekening van de intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst werd vandaag ondertekend door vertegenwoordigers van de Gemeente Echt-Susteren, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg (NL), Waterschap Limburg (NL), Maatschappij Limburg en De Vlaamse Waterweg nv. Hiermee engageren de partijen zich om gezamenlijk de gebiedsgerichte visie voor de vernieuwing van de Pater Sangersbrug te realiseren en de voortgang van de procedures te bewaken.

Met deze overeenkomst bevestigen alle betrokken partijen hun inzet voor de verdere samenwerking en de succesvolle voltooiing van dit belangrijke grensoverschrijdende project, dat een nieuwe impuls zal geven aan de mobiliteit en veiligheid in de regio.

4

Waarom een nieuwe brug?

De Pater Sangersbrug vormt al jaren een cruciale verbinding over de Gemeenschappelijke Maas. Deze brug, die sinds 1952 Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL) met elkaar verbindt, is sterk verouderd en beschadigd door de hevige regenval en hoge waterstanden van de zomer 2021. Inspecties hebben aangetoond dat de huidige brug dringend aan vervanging toe is. De brug werd ingedeeld in categorie 4, wat betekent ‘dringend aan te pakken’. Daarnaast is er op de huidige brug ook onvoldoende plaats voorzien om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken. Beide problemen pakken we aan met de bouw van de nieuwe brug.

Vlaanderen trekt 20 miljoen euro uit voor dit project. Daarnaast draagt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij met een bedrag van 6.060.000 euro, als onderdeel van het Vlaamse EFRO-programma dat duurzame groei en de Europese Green Deal ondersteunt.

Een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp

De nieuwe Pater Sangersbrug wordt ontworpen met het oog op duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Het ontwerp zorgt voor een groter doorstroomprofiel, wat toekomstige verruimingswerken effectiever maakt en de hoogwaterveiligheid ten goede komt. Aan de kant van Maaseik zal een nieuwe waterkering worden gebouwd, terwijl de brug zelf een grotere natte sectie krijgt om meer ruimte voor water te bieden.

Jeroen Achten, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: "We staan gezamenlijk voor dezelfde uitdagingen op het gebied van waterveiligheid in de Gemeenschappelijke Maas. Het is daarom positief om te zien dat de Belgische en Nederlandse partners intensief samenwerken en dat waterveiligheid vanaf het begin wordt meegenomen in dit infrastructuurproject.’’

Verbeterde mobiliteit en veiligheid

De nieuwe brug wordt 185 meter lang, dat is maar liefst 33 meter langer dan de huidige brug, en 21 meter breed. Het duurzame ontwerp zorgt voor beter gescheiden, veiligere verkeersstromen. Op vlak van mobiliteit, comfort en verkeersveiligheid vormt de nieuwe brug een kans voor de opwaardering van de geplande fietssnelweg én het realiseren van een betere afscheiding tussen de actieve weggebruiker en het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een afgescheiden zone van respectievelijk 5,8 m en 3,5 m breed.

Aan de kant van Maaseik wordt de ovonde uitgebreid zodat deze zal aansluiten aan de nieuwe brug. Het fietspad naar de brug wordt conform de voorwaarden voor een fietssnelweg voorzien (dubbelrichting met een breedte van 4 meter en een hellingsgraad van max. 4%). Aan de ovonde komt een veilige oversteek voor de fietsers. Ook naar het jaagpad wordt een verbinding voorzien voor fietsers en voetgangers. Het jaagpad zelf wordt ca. 5 meter breed. De oude steeneik wordt behouden.

Aan de kant van Roosteren (Echt-Susteren) wordt de bestaande rijweg omgevormd naar erftoegangsweg. Het rijwegtracé schuift op naar het zuiden. Om de snelheid af te remmen van 80 km naar 60 km/uur voorzien we een komremmer. Ook hier wordt het fietspad conform de voorwaarden voor een fietssnelweg aangelegd. Aan de komremmer komt een veilige fietsoversteek. Tussen het voetpad en de oever van de Maas komt een hellingbaan. Aangelanden worden ontsloten langs de noordzijde van de brug. De recreatiemogelijkheden blijven behouden.

Omdat de nieuwe brug op een andere locatie wordt gebouwd kan de huidige brug in dienst blijven tijdens de werken. Hierdoor blijft de hinder beperkt. De brug zal slechts beperkt onderbroken zijn om de wegenis aan te sluiten.

Volgende stappen

We werkten voor de bouw van deze brug met een bouwteam. Dat is een samenwerkingsmodel waarbij de aannemer al tijdens de ontwerpfase mee aan tafel schuift. Doordat de aannemer zijn expertise en kennis in deze fase kan delen hopen we uitvoeringsproblemen en meerkosten te beperken of zelfs te vermijden. Dan maakt de Pater Sangersbrug haar verbindende rol eens te meer waar.

De omgevingsvergunningen aan Vlaamse zijde worden verwacht tegen 31 augustus 2024, terwijl de Nederlandse vergunningen rond de jaarwisseling 2024-2025 worden voorzien.

Samen met het bouwteam TM Hye - Victor Buyck - Hoogmartens werken we ondertussen het voorontwerp uit tot een definitief ontwerp. Als alles vlot verloopt starten de werken in het voorjaar 2025 en zullen ongeveer twee jaar duren.