Marktdag Waterschap Limburg valt in goede aarde

Gepubliceerd op 18 april 2024

Met ruim 80 deelnemers was de Marktdag Waterschap Limburg van dinsdag 9 april absoluut goed bezocht. Belangrijker nog dan het mooie aantal, was dat de aanwezigen heel enthousiast waren over wat de middag in Roermond ze had opgeleverd.

De Kaderichtlijn Water, de doelstellingen uit het klimaatakkoord; het zijn een paar van de opgaven waar Waterschap Limburg dagelijks aan werkt en waar ook de marktpartijen mee te maken krijgen. Opgaven die een goede onderlinge samenwerking nóg belangrijker maken. Vandaar dat Waterschap Limburg en brancheorganisaties Bouwend Nederland en Cumela besloten de handen ineen te slaan een marktdag te organiseren. Insteek was om vooral op uitvoeringsniveau de opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar te brengen en samen te praten over de uitdagingen. Maar ook hoe je die het beste samen kunt aanpakken. Namens het waterschap waren er veel mensen aanwezig die in de projectteams van watersystemen, Water in Balans en areaalbeheer actief zijn. En uiteraard de specialisten op het gebied van duurzaamheid, inkoop en contractmanagement. Naast de deelnemers van het waterschap waren veel leden aanwezig van Bouwend Nederland en van Cumela met een specialisme in grondverzet en natuurtechniek. De leden van Cumela opereren vooral als onderaannemers van de infra aannemers en daarom een mooie combinatie opdat men elkaar na de marktdag kan vinden.

Informatieve plenaire sessie

De marktdag startte met een plenair gedeelte. In een uur kwamen een drietal onderwerpen langs; de Kaderrichtlijn Water, Samenwerking en continuïteit en Schoon en Emissieloos Bouwen. Deze werden belicht door specialisten van het waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg en gaven de deelnemers een inzage in hoe het waterschap omgaat met deze thema’s. Een verdiepingsslag op deze thema’s werd vervolgens gemaakt in de deelsessies met daarin dezelfde onderwerpen

Deelsessies met veel interactie

Na het plenaire gedeelte kregen de deelnemers de gelegenheid om in deelsessies in klein comité nog iets meer de diepte in te gaan over deze onderwerpen, waarin naast collega’s van het waterschap en de marktpartijen ook gastsprekers hun bijdrage hebben geleverd. Naast de drie eerder besproken onderwerpen was er ook een deelsessie over ‘Elektriciteitsnet en emissieloos bouwen’. In deze sessies gaven ook marktpartijen inzicht in wat voor hen belangrijk is zodat vraag en aanbod nog beter op elkaar afgestemd kan worden. Is er in het aanbestedingsbeleid bijvoorbeeld voldoende ruimte voor het Mkb? Hoe organiseren we de samenwerking voor de groeiende projecten opgave die het waterschap de komende jaren heeft? Wat kan de markt al op het gebied van zero emissie materieel? De waterschappen hebben het SEB convenant ondertekend, maar soms is er net een stap meer nodig dan de basis wanneer er werkzaamheden in de nabijheid van een N2000 gebied moeten plaatsvinden. SEB staat voor schoon- en emissieloos bouwen. Hoe daag je elkaar uit en zorg je samen voor continuïteit, zodat ook de infrabouwer zekerheid heeft om te investeren? Maar ook de Kaderrichtlijn Water heeft gevolgen voor projecten. Het waterschap speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het oppervlaktewater. Maar mocht deze kwaliteit niet voldoende zijn, dan komen vergunningen van bouw- en infraprojecten in de knel en daarmee projecten. Wat kan de markt daar dan vervolgens in betekenen in oplossingen? Ook daar werd uitvoerig over gesproken.

WhatsApp Image 2024-04-18 at 09.32.30

Voldoende stof om mee verder te gaan

Aansluitend op de deelsessies kwamen de deelnemers weer bijeen en is er, met behulp van een mentimeter, opgehaald hoe men de middag had ervaren. Het belangrijkste inzicht was het belang voor goede samenwerking en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Ook is er gepolst op welke thema’s verdieping gewenst is. Dit maakte duidelijk dat de deelnemers onder meer op het gebied van raamovereenkomsten, samenwerkingsvormen en laadinfrasctructuur graag verder met elkaar in gesprek willen gaan.

Positieve reacties

De marktdag werd afgesloten met een netwerkborrel. Veel deelnemers vonden de marktdag een nuttige bijeenkomst. Het doel was immers om de persoonlijke ontmoeting tussen mensen van het waterschap en de marktpartijen te stimuleren. Die mensen waren er volop en gingen ook veelal met elkaar in gesprek. Leden van zowel Bouwend Nederland als Cumela waren daarnaast ook goed te spreken over elkaars aanwezigheid. Voor de opgaven is het immers belangrijk dat de verbinding en de samenwerking tussen aannemers en onderaannemers goed en soepel verloopt. De vele positieve geluiden betekent voor de organiserende partijen dat er op welke manier dan ook aan een vervolg kan worden gewerkt.