Gebiedsontwikkeling Vierwaarden gaat beoogde oplossingsrichtingen onderzoeken


Om de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de noordelijke Maasvallei te verbeteren, werken gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en het Rijk samen aan project Vierwaarden. De afgelopen maanden zijn met bewoners en ondernemers uit de omgeving oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Deze zogenoemde bouwstenen zijn beschreven in een Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD ligt nu ter inzage.

De NRD beschrijft de aanpak voor de onderzoeken voor de milieueffectenrapportage (mer). De reikwijdte beschrijft de aanpak voor het vervolg, welke alternatieven worden onderzocht en welke milieu- en omgevingsthema’s in beeld worden gebracht. Het detailniveau beschrijft de diepgang en methode van het onderzoek. In de NRD wordt nog geen definitieve keuze gemaakt voor een oplossing. Dat volgt pas na de mer.

NRD Vierwaarden ter inzage

Van vrijdag 19 april t/m donderdag 30 mei 2024 gaat de NRD van gebiedsontwikkeling Vierwaarden ter inzage. U kunt de NRD op verschillende manieren inzien:

  1. Fysiek bij gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  2. Digitaal via www.platformparticipatie.nl/vierwaarden;
  3. Tijdens onze inloopmomenten op 13 mei a.s. in Grubbenvorst (MFC ’t Haeren) en 21 mei a.s. in Arcen (voormalige Raadhuis). Hier kunt u, tussen 15:30 uur en 20:00 uur, ook terecht met uw vragen over het project en de NRD.

Mist u een bouwsteen of milieuthema, of vindt u andere zaken onvolledig? Dan kunt u gedurende deze periode een inspraakreactie indienen. Na die periode worden de reacties bekeken en beantwoord in een Nota van Antwoord.

Breder kijken dan hoogwaterveiligheid

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Project Vierwaarden is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland. Naast hoogwaterveiligheid onderzoekt het project mogelijkheden om natuur en recreatie te verbeteren, zoals het verplaatsen van de jachthaven in Venlo en het aantrekkelijker maken van het gebied met fiets- en wandelpaden.