Agrariërs mogen grond waterschap gebruiken voor aanvraag Europese subsidie


Agrariërs in Limburg mogen gebruik maken van eigendom van Waterschap Limburg bij het aanvragen van inkomensondersteuning voor agrarische ondernemers van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voorwaarde is wel, dat er al een schriftelijke overeenkomst ligt tussen de agrariër en het waterschap. Om aan de GLB-subsidievoorwaarden te voldoen, moet de agrariër een voldoende tegenprestatie leveren in de vorm van het verbeteren van de biodiversiteit.

Lid van het dagelijks bestuur Arnold Jansen: “Het algemeen bestuur heeft begin 2023 een motie aangenomen over ‘het nieuwe GLB en kansen voor Waterschap Limburg’. Het dagelijks bestuur heeft aan de motie nu gehoor gegeven.”

Nieuw GLB

Op 1 januari 2023 is het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingegaan. Eén van de voorwaarden voor akkerbouwers om voor hun basispremie in aanmerking te komen, is dat zij 4% van hun areaal niet mogen betelen. Om aan deze 4% te komen, mogen agrariërs ook landschapselementen van derden meetellen, als dit voldoet aan de voorwaarden. Onder landschapselementen wordt verstaan: water, oevers en andere delen waar geen landbouwactiviteit op wordt uitgeoefend.

Voorwaarden

Om de grond van het waterschap te mogen opvoeren bij het aanvragen van de subsidie, moet er al een schriftelijke onderhouds- of beheersovereenkomst zijn. Agrariërs kunnen zich dan melden bij het waterschap. Bij de (schriftelijke) toestemming kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld duurzaam waterbeheer, verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit en een verbod op bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de betreffende grond.

Contact

Voor meer informatie en contact met het waterschap kunt u bellen met 088-88 90 100 of vul ons Contactformulier - Waterschap Limburg in.