Waterschap beschermt leefgebied Gewone bronlibel

Gepubliceerd op 3 oktober 2023

De Gewone bronlibel komt in Limburg nog maar weinig voor. Alleen in het brongebied van de Pepinusbeek, Maalbeek en bij de Meinweg (Bosbeek/Rode Beek/Narteciumbeekje) kom je deze libel nog tegen. Waterschap Limburg zet zich sterk in voor de biodiversiteit. Voor bedreigde soorten, waarvoor het watersysteem van levensbelang is, worden soortbeschermingsplannen opgesteld. Het streven is om de huidige populaties te behouden en waar mogelijk te versterken. Het waterschap werkt hierbij samen met de provincie Limburg. Voor de Gewone bronlibel is er een specifiek soortbeschermingsplan.

“We proberen te voorkomen dat bronbeekjes dichtslibben of vervuild raken. Zo stemmen we de kwaliteit van leefgebieden in Limburg af op de duurzame instandhouding van de soort”, stelt Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur Waterschap Limburg.

Beschermd en bedreigd

De Gewone bronlibel is beschermd bij de Wet natuurbescherming en opgenomen op de Nederlandse doelsoortenlijst als sterk afgenomen en zeer zeldzaam. De soort toont de laatste twee decennia een geleidelijke achteruitgang in het hele land. De drie plekken in Limburg waar dit insect zich handhaaft, staan alle drie flink onder druk. Omdat de Gewone bronlibel het liefst op één locatie verblijft (ze vliegen maar beperkt naar andere locaties), concentreert de aandacht van het waterschap zich op deze drie bekende leefgebieden. De Gewone bronlibel komt in Limburg voor bij schone en schaduwrijke bronbeekjes. Droogte vormt een bedreiging. Helaas hebben alle drie de gebieden te maken met een verminderde wateraanvoer.

Maatregelen

Begin oktober start de uitvoering van maatregelen in het brongebied van de Maalbeek. We schonen de bronpoelen op door onder andere blad en slib te verwijderen. En we maken een deel van de beekloop dat overgroeid is weer toegankelijk. Hierdoor kan de libel boven het water rondvliegen en alles in de gaten houden op zoek naar eten.

Meer informatie over onderhoud/duurzaamheid/biodiversiteit zie: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/onderhoud-beheer/